ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.080 Listopad 2009

Hnojiva a materiály k vápnění půd – Stanovení oxidu uhličitého –
Část 2: Metoda pro vápenaté a hořečnato-vápenaté hnojivo

ČSN
EN 14397-2

65 4815

 

Fertilizers and liming materials – Determination of carbon dioxide – Part 2: Method for liming materials

Engrais et amendements minéraux basiques – Détermination de la teneur en dioxide de carbone – Partie 2: Méthode applicable aux amendements minéraux basiques

Düngemittel und Calcium-/Magnesium-Bodenverbesserungsmittel – Bestimmung von Kohlenstoffdioxid – Teil 2: Verfahren für Calcium-/Magnesium-Bodenverbesserungsmittel

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14397-2:2004. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14397-2:2004. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14397-2 (65 4815) z ledna 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14397-2 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 14397-2 z ledna 2005 převzala EN 14397-2:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1482 nezavedena*

EN 12944-3:2001 zavedena v ČSN EN 12944-3:2004 (65 4800) Hnojiva a materiály k vápnění půd – Slovník – Část 3: Termíny vztahující se k materiálům pro vápnění půd

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: Kateřina Slezáčková, IČ 76 130 509

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Linda Pleštilová

EVROPSKÁ NORMA EN 14397-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2004

ICS 65.080

Hnojiva a materiály k vápnění půd – Stanovení oxidu uhličitého –
Část 2: Metoda pro vápenaté a hořečnato-vápenaté hnojivo

Fertilizers and liming materials – Determination of carbon dioxide –
Part 2: Method for liming materials 

Engrais et amendements minéraux basiques – Détermination de la teneur en dioxide de carbone –
Partie 2: Méthode applicable aux amendements minéraux basiques

Düngemittel und Calcium-/Magnesium-Bodenverbesserungsmittel – Bestimmung
von Kohlenstoffdioxid –
Teil 2: Verfahren für Calcium-/Magnesium-Bodenverbesserungsmittel

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-04-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14397-2:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Rakouska, Belgie, Kypru, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Islandu, Irska, Itálie, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Spojeného království.

Předmluva

Tento dokument (EN 14397-2:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 260 „Hnojiva a materiály k vápnění půd“, jejíž sekretariát řídí DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2005.

EN 14397 „Hnojiva a materiály k vápnění půd – Stanovení oxidu uhličitého“ se skládá ze dvou částí:

– Část 1: Metoda pro pevná hnojiva (prCEN/TS 14397-1)

– Část 2: Metoda pro materiály k vápnění půd

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou národní normalizační organizace následujících zemí povinny zveřejnit tuto evropskou normu: Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené království.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Pojmy a definice 6

4 Princip 6

5 Chemikálie 6

6 Přístroje 6

7 Vzorkování 8

8 Postup 8

9 Vyjádření výsledků 9

10 Shodnost 9

11 Protokol o zkoušce 10

Bibliografie 11

 


1Předmět normy

Tento dokument specifikuje metodu pro stanovení oxidu uhličitého ve všech materiálech pro vápnění půd.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.