ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.140; 91.100.50 Červenec 2009

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení zbytku na sítu asfaltových emulzí a stanovení skladovací stability

ČSN
EN 1429

65 7041

 

Bitumen and bituminous binders – Determination of residue on sieving of bitumen emulsions, and determination of storage stability by sieving

Bitumes et liants bitumineux – Détermination du résidu sur tamis des émulsions de bitume et détermination de la stabilité
au stockage par tamisage

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Siebrückstandes von Bitumenemulsionen und Bestimmung
der Lagerbeständigkeit durch Sieben

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1429:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1429:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1429 (65 7041) z listopadu 2000.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti normě původní došlo k upřesnění používaných roztoků Sa, Sc – alternativně lze použít i mýdlový roztok, respektive vodní fázi. Byla zmírněna specifikace rozměrů sít a přesnosti vah. U emulzí, které jsou při laboratorní teplotě nestabilní a aplikují se při zvýšených teplotách, bylo umožněno zkoušet při 60 °C ± 5 °C. Velmi viskózní emulze je dovoleno ředit příslušným roztokem, aby bylo možno stanovit zbytek na sítu. Byl upřesněn postup stanovení zbytku na sítu po n dnech skladování a doplněn výpočet zbytku na sítu.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 58 zavedena v ČSN EN 58 (65 7003) Asfalty a asfaltová pojiva – Vzorkování asfaltových pojiv

EN 12594 zavedena v ČSN EN 12594 (65 7005) Asfalty a asfaltová pojiva – Příprava analytických vzorků

ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody (idt EN ISO 3696:1995; idt ISO 3696:1987)

ISO 565 zavedena v ČSN ISO 565 (25 9601) Zkušební síta. Kovová tkanina, děrovaný plech a elektroformovaná fólie. Jmenovité velikosti otvorů (idt ISO 565:1990)

ISO 5280 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN EN ISO 4259 (65 6003) Ropné výrobky – Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám

Vypracování normy

Zpracovatel: PARAMO, a.s., IČ 48173355, Ing. Jiří Plitz, Ladislava Víchová

Technická normalizační komise: TNK 134 Asfalty a asfaltová pojiva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

EVROPSKÁ NORMA EN 1429
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2009

ICS 75.140; 91.100.50 Nahrazuje EN 1429:1999

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení zbytku na sítu asfaltových emulzí a stanovení skladovací stability

Bitumen and bituminous binders – Determination of residue on sieving of bitumen emulsions, and determination of storage stability by sieving 

Bitumes et liants bitumineux – Détermination
du résidu sur tamis des émulsions de bitume
et détermination de la stabilité au stockage
par tamisage

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Siebrückstandes von Bitumenemulsionen
und Bestimmung der Lagerbestandigkeit durch Sieben

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-01-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1429:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN 1429:2009) byl připraven technickou komisí CEN/TC 336 „Asfaltová pojiva“, jejíž sekretariát je řízen AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za identifikování jakýchkoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1429:1999.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Podstata metody 6

5 Činidla a materiály 6

6 Přístroje a pomůcky 7

7 Vzorkování 7

8 Postup zkoušky 7

9 Stanovení skladovací stability pomocí sít po n dnech skladování 9

10 Výpočet 9

11 Vyjádření výsledků 10

12 Shodnost 10

13 Protokol o zkoušce 10

1Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu využívající prosévání ke stanovení množství hrubých částic pojiva přítomných v asfaltových emulzích a na stanovení skladovací stability.

VÝSTRAHA Při použití této normy se může pracovat s nebezpečnými látkami, postupy a zařízením. Není smyslem této normy zabývat se všemi problémy bezpečnosti, které jsou spojeny s jejím využíváním. Uživatel této normy zodpovídá za to, že před jejím použitím zajistí odpovídající bezpečnost a hygienu práce a určí uplatnění zákonných omezení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.