ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.100                                                                                                                              Květen 2008

Plastická maziva - Stanovení mechanických
nečistot a anorganických přísad

ČSN 65 6304

 

Lubricating grease - Determination of mechanical impurities and anorganic fillers

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 65 6304 z 1965-09-27.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80994


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 4

3          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 4

4          Pomůcky a materiály.......................................................................................................................................................... 4

5          Postup zkoušky.................................................................................................................................................................... 4

6          Posouzení a záznam výsledků.......................................................................................................................................... 5

Příloha A (informativní) Názvy a definice nejčastěji se vyskytujících vad ve skleněných výrobcích, viditelných
pouhým okem
...................................................................................................................................................................... 6


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozím normám

V porovnání s předcházející normou byly provedeny tyto změny:

      celková aktualizace normy;

      nahrazení neplatných předpisů platnými;

      doplněna příloha A.

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení

Vypracování normy

Zpracovatel: PARAMO, a. s., IČ 48173355, Ladislava Víchová

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Bílá


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje postup pro kvalitativní zjištění obsahu mechanických nečistot a anorganických přísad v plastických mazivech (mazacích tucích a mazadlech), v konzervačních vazelínách a podobných výrobcích.

Zkouškou se zjistí přítomnost a popř. i povaha mechanických nečistot a anorganických přísad v mazivech, konzervačních vazelínách a podobných výrobcích.

VÝSTRAHA Postup zkoušky podle této normy může zahrnovat nebezpečné materiály, pracovní postupy a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechna bezpečnostní rizika zkoušky podle této normy. Uživatel normy je zodpovědný za to, že bude dbát příslušných opatření z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví.-- Vynechaný text --