ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.99                                                                                                                           Duben 2008

Svíčky - Specifikace požární bezpečnosti

ČSN
EN 15493

65 0120

 

Candles - Specification for fire safety

Bougies - Spécification relative à la sécurité incendie

Kerzen - Spezifikation für die Feuersicherheit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15493:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15493:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80875


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 15426:2007 zavedena v ČSN EN 15426:2007 (65 0122) Svíčky - Specifikace pro stanovení čadivosti svíček

EN 15494:2007 zavedena v ČSN 15494:2007 (65 0121) Svíčky - Bezpečnostní označení výrobků

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Alice Kotlánová, IČ 665 63 992

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Bílá


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                   EN 15493
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                               Listopad 2007

ICS 71.100.99

Svíčky - Specifikace požární bezpečnosti

Candles - Specification for fire safety

 

Bougies - Spécification relative à la sécurité incendie

Kerzen - Spezifikation für die Feuersicherheit

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-09-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                             Ref. č. EN 15493:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................ 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Bezpečnostní požadavky.................................................................................................................................................... 8

4.1       Stabilita................................................................................................................................................................................. 8

4.2       Sekundární vzplanutí.......................................................................................................................................................... 8

4.3       Výška plamene.................................................................................................................................................................... 8

4.4       Samozhášecí vlastnost na konci procesu hoření......................................................................................................... 9

4.5       Opětné vzplanutí po uhašení............................................................................................................................................ 9

5          Zkušební zařízení a přístroje............................................................................................................................................. 9

6          Vzorkování............................................................................................................................................................................. 9

7          Příprava vzorků..................................................................................................................................................................... 9

8          Obecné podmínky zkoušení.............................................................................................................................................. 9

9          Metody zkoušení.................................................................................................................................................................. 9

9.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

9.2       Zkouška rovnováhy............................................................................................................................................................. 9

9.3       Zkouška hoření.................................................................................................................................................................... 9

9.4       Výška plamene.................................................................................................................................................................. 10

10        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 10

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 11


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 15493:2007) byl připraven technickou komisí CEN/BT/TF 164 „Bezpečnost svíček“, jejíž sekretariát je zajišťován DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2008.

Je nutno věnovat pozornost možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být subjektem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] není odpovědný za identifikaci některých nebo veškerých takových patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Svíčky provázejí lidstvo po více než 2 000 let a slouží především jako zdroj světla. S historickým vývojem svíček je úzce spojena snaha o zvýšení kvality svíček i bezpečnosti při jejich používání. Diskuze vedené v minulosti i přítomnosti ohledně možné změny tvaru svíček, nebezpečných emisí a požárů způsobených nebezpečnými svíčkami a/nebo jejich nevhodným používáním během hoření vedly k znepokojení spotřebitelů.

Tato evropská norma pomáhá k zajištění přijatelného stupně bezpečnosti během používání svíček, čímž se zvýší bezpečnost osob a sníží se riziko vzniku požáru, úmrtí a zranění.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje požadavky a metody zkoušení požární bezpečnosti svíček určených k hoření v místnostech.-- Vynechaný text --