ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.140; 91.100.50                                                                                                                    Srpen 2007

Asfalty a asfaltová pojiva - Příprava analytických
vzorků

ČSN
EN 12594

65 7005

 

Bitumen and bituminous binders - Preparation of test samples

Bitumes et liants bitumineux - Préparation des échantillons ďessai

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Vorbereitung von Untersuchungsproben

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12594:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12594:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12594 (65 7005) z října 2000.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79185


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Revidované znění ČSN EN 12594 přináší upřesnění určení činidel (roztoků Sa, Sc), některých pomůcek a postupů přípravy analytických vzorků modifikovaných asfaltů, asfaltových emulzí a vzorků získaných zvláštními postupy.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 58 zavedena v ČSN EN 58 (65 7003) Asfalty a asfaltová pojiva - Vzorkování asfaltových pojiv

EN 1425 zavedena v ČSN EN 1425 (65 7020) Asfalty a asfaltová pojiva - Posouzení zjevných vlastností

EN 1427 zavedena v ČSN EN 1427 (65 7060) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí -
Metoda kroužek a kulička

EN 1429 zavedena v ČSN EN 1429 (65 7041) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytku na sítu asfaltových emulzí a stanovení skladovací stability

EN 1431 zavedena v ČSN EN 1431 (65 7048) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení znovuzískaného pojiva a olejového destilátu z asfaltových emulzí destilací

EN 12607-1 zavedena v ČSN EN 12607-1 (65 7070) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti k stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 1: Metoda RTFOT

EN 12607-2 zavedena v ČSN EN 12607-2 (65 7070) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti k stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 2: Metoda TFOT

EN 12607-3 zavedena v ČSN EN 12607-3 (65 7070) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti k stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 3: Metoda RFT

EN 12697-1 zavedena v ČSN EN 12697-1 (73 6160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 1: Obsah rozpustného pojiva

EN 12697-2 zavedena v ČSN EN 12697-2 (73 6160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 2: Zrnitost

EN 12697-4 zavedena v ČSN EN 12697-4 (73 6160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva - Frakcionační kolona

EN 12847 zavedena v ČSN EN 12847 (65 7044) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tendence k sedimentaci asfaltových emulzí

EN ISO 3696:1995 zavedena v ČSN EN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody (idt ISO 3696:1987)

ISO 5280 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN ISO 3534-1 (01 0216) Statistika - Slovník a značky - Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny

Vypracování normy

Zpracovatel: PARAMO, a.s., IČ 48173355, Ing. Jiří Plitz, Ladislava Víchová

Technická normalizační komise: TNK 134 Asfalty a asfaltová pojiva

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Bílá


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 12594
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                          Březen 2007

ICS 75.140; 91.100.50                                                                                       Nahrazuje EN 12594:1999

Asfalty a asfaltová pojiva - Příprava analytických vzorků

Bitumen and bituminous binders - Preparation of test samples

 

Bitumes et liants bitumineux - Préparation
des échantillons dessai

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel -
Vorbereitung von Untersuchungsproben

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-02-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 12594:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Podstata metody................................................................................................................................................................. 7

5          Činidla a materiály.............................................................................................................................................................. 7

6          Přístroje a pomůcky............................................................................................................................................................ 8

7          Postup přípravy vzorků........................................................................................................................................................ 8

8          Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 10


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12594:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 336 „Asfaltová pojiva“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2007.

Tento dokument nahrazuje EN 12594:1999.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje způsob přípravy vzorků asfaltových pojiv pro zkoušení jejich vlastností.

VÝSTRAHA - Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím používáním. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její použití regulační omezení.-- Vynechaný text --