ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.100                                                                                                                                  Prosinec 2006

Motorové oleje - Stanovení zdánlivé viskozity
při nízkých teplotách na přístroji CCS
(Cold-Cranking Simulator)

ČSN 65 6259

 

Engine oil - Apparent viscosity of engine oils at low temperature using the cold-cranking simulator

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 65 6259 z 1986-10-13.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2006
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77373


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1             Předmět normy................................................................................................................................................................. 4

2             Citované normativní dokumenty.................................................................................................................................... 4

3             Termíny a definice............................................................................................................................................................ 4

4             Podstata metody.............................................................................................................................................................. 5

5             Odběr a příprava vzorků.................................................................................................................................................. 5

6             Přístroje, pomůcky a chemikálie................................................................................................................................... 5

7             Příprava ke zkoušce......................................................................................................................................................... 6

7.1          Kalibrace manuálního přístroje..................................................................................................................................... 6

7.1.1       Základní kalibrace, stanovení napájecího proudu..................................................................................................... 6

7.1.2       Kalibrace při dané teplotě.............................................................................................................................................. 6

7.2          Kalibrace automatického přístroje................................................................................................................................ 7

7.2.1       Provedení kalibrace......................................................................................................................................................... 7

8             Provedení zkoušky........................................................................................................................................................... 7

8.1          Provedení zkoušky na manuálním přístroji................................................................................................................. 7

8.2          Postup zkoušky................................................................................................................................................................. 7

8.3          Zkoušení vysoce viskoelastických kapalin.................................................................................................................. 8

8.4          Čištění CCS...................................................................................................................................................................... 8

8.5          Postup pro zkoušení poloautomatickým nebo automatickým přístrojem CCS................................................... 9

8.5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................ 9

8.5.2       Postup................................................................................................................................................................................ 9

9             Zpracování výsledků........................................................................................................................................................ 9

9.1          Manuální přístroj............................................................................................................................................................... 9

9.2          Poloautomatický a automatický CCS přístroj............................................................................................................ . 9

10           Shodnost........................................................................................................................................................................... 9

10.1        Manuální přístroj............................................................................................................................................................... 9

10.1.1    Opakovatelnost................................................................................................................................................................. 9

10.1.2    Reprodukovatelnost....................................................................................................................................................... 10

10.2        Poloautomatický a automatický přístroj...................................................................................................................... 10

10.2.1    Opakovatelnost............................................................................................................................................................... 10

10.2.2    Reprodukovatelnost....................................................................................................................................................... 10

11           Protokol o zkoušce......................................................................................................................................................... 10

Příloha A (informativní)  Charakteristika referenčních olejů.................................................................................................. 11


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozí normě byly aktualizovány informace o citovaných normativních dokumentech a norma byla porovnána s ASTM D 5293:2004. Bylo určeno, že stanovení se provádí v rozmezí -5 °C až -35 °C, byl přidán popis poloautomatického a automatického přístroje CCS a postup při stanovení těmito přístroji a dále byl doplněn údaj o protokolu o zkoušce a nově jsou uvedeny údaje o shodnosti.

Obdobné mezinárodní normy

ASTM D 5293:2004 Standard Test Method for Apparent Viscosity of Egine Oils Between -5 and -35 °C
Using the Cold-Cranking Simulator        
[Standardní zkušební metoda stanovení zdánlivé viskozity motorových olejů v rozmezí teplot -5 °C až -35 °C
na přístroji CCS (Cold-Cranking Simulator)]

Souvisící ČSN

ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice

ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-3 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé míry shodnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-4 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní metody pro stanovení správnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-5 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 5: Alternativní metody pro stanovení shodnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-6 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Alice Kotlánová, IČ 66563992

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Bílá


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma platí pro mazací oleje a popisuje metodu zkoušení zdánlivé viskozity motorových olejů při teplotách od 0 °C do -35 °C při smykovém napětí přibližně 50 000 Pa až 100 000 Pa a smykové rychlosti přibližně 105 s-1 až 104 s-1, se zdánlivými viskozitami přibližně od 500 mPa·s do 25 000 mPa·s manuálním, poloautomatickým nebo automatickým přístrojem CCS (Cold-Cranking Simulator).

Metoda zkoušení také obsahuje postup pro viskoelastické oleje.

Výsledky získané touto metodou charakterizují užitné vlastnosti motorových olejů při startu motoru za studena.-- Vynechaný text --