ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.100                                                                                                                                           Září 2006

Ropné výrobky - Plastická maziva -
Stanovení bodu skápnutí

ČSN
ISO 2176

65 6305

 

Petroleum products - Lubricating grease - Determination of dropping point

Produits pétroliers - Graisses lubrifiantes - Détermination du point de goutte

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 2176:1995 včetně opravy ISO 2176:1995/Cor.1:2001-06.
Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International ISO 2176:1995 including ISO 2176:1995/Cor.1:2001-06.
It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 65 6305 z 1990-05-14.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76689
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozí normě tato norma přejímá mezinárodní normu ISO 2176:1995 včetně opravy
ISO 2176:1995/Cor. 1:2001 bez jakýchkoliv změn.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN ISO 3170:2004 zavedena v ČSN EN ISO 3170 (65 6005) Kapalné ropné výrobky - Ruční odběr vzorků
(idt ISO 3170:2004)

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 3171 (65 6006) Kapalné ropné výrobky - Automatický odběr vzorků z potrubí

ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice

ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-3 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé míry shodnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-4 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní metody pro stanovení správnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-5 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 5: Alternativní metody pro stanovení shodnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-6 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Alice Kotlánová, IČ 665 63 992

Technická normalizační komise: TNK 118 (Ropa a ropné výrobky)

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Bílá


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Ropné výrobky - Plastická maziva - Stanovení bodu skápnutí                      ISO 2176
                                                                                                                                         2. vydání
                                                                                                                                         1995-03-15

ICS 75.100

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Definice................................................................................................................................................................................. 6

3          Přístroje................................................................................................................................................................................. 6

4          Postup................................................................................................................................................................................... 7

5    Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................... 7

6    Shodnost.............................................................................................................................................................................. 8

6.1   Opakovatelnost.................................................................................................................................................................... 8

6.2   Reprodukovatelnost........................................................................................................................................................... 8

7    Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 8

Příloha A (normativní)................................................................................................................................................................... 12


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech elektrotechnické normalizace.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům k odsouhlasení. Publikování jako mezinárodní normy vyžaduje schválení alespoň 75 % členských orgánů zúčastněných na hlasování.

Mezinárodní norma ISO 2176 byla připravena technickou komisí ISO/TC 28, Ropné výrobky a maziva.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 2176:1972), ze kterého bylo připraveno technickou revizí.

Příloha A je nedílnou součástí této mezinárodní normy.


Strana 5

Úvod

Obecně je bod skápnutí plastického maziva teplota, při které plastické mazivo přechází z polotuhého stavu do kapalného stavu za podmínek zkoušky. Tato změna stavu je typická pro plastická maziva obsahující jako zpěňovadla mýdla běžného typu. Plastická maziva obsahující jako zpěňovadla jiné materiály než běžná mýdla mohou beze změny stavu vykazovat odlučování oleje.

Společné zkoušení ukazuje, že výsledky stanovené touto mezinárodní normou jsou obvykle v souladu s těmi, které byly získány metodou uvedenou v budoucích mezinárodní normě pro plastická maziva, pro stanovení bodu skápnutí (pro široký teplotní rozsah). Pro případy, kde se výsledky liší, neexistuje žádný známý dopad. Přesto je vhodná dohoda mezi výrobcem, zákazníkem a dodavatelem, co se týče používání této metody zkoušení.


Strana 6

Ropné výrobky - Plastická maziva - Stanovení bodu skápnutí

VÝSTRAHA Používání této mezinárodní normy může zahrnovat nebezpečné materiály, pracovní postupy a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny jednotlivé bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její použití zákonná omezení.

1 Předmět normy

1.1 Tato mezinárodní norma popisuje metodu stanovení bodu skápnutí plastického maziva.

POZNÁMKA 1 Výsledky zkoušky bodu skápnutí lze používat jako upozornění na maximální teplotu, které se může plastické mazivo vystavit bez celkového zkapalnění nebo nadměrného odloučení oleje, k označení plastického maziva jako druhu plastického maziva a k prokázání výroby nebo mezí řízení kvality pro tento druh charakteristických. Výsledky by neměly být brány v úvahu z hlediska jejich přímého vlivu na provozní výkonnost ložiska, ledaže by byla taková korelace prokázána.-- Vynechaný text --