ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.71; 71.040.40; 01.060                                                                                                                Září 2006

Chemie - Obecná pravidla chemického názvosloví,
označování čistoty chemikálií, vyjadřování
koncentrace, veličin a jednotek


ČSN 65 0102

 

Chemistry - General rules of chemical terminology, purity designation of chemicals, expression of concentration,
quantities and units

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 65 0102 z 1979-09-18.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76541
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 4

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 4

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 4

4          Označování čistoty chemikálií........................................................................................................................................... 5

5          Chemické názvosloví.......................................................................................................................................................... 6

5.1       Názvosloví anorganické chemie...................................................................................................................................... 6

5.2       Názvosloví organické chemie........................................................................................................................................... 6

5.2.1   Všeobecně........................................................................................................................................................................... 6

5.2.2   Uhlovodíky............................................................................................................................................................................ 7

5.2.3   Alkoholy, thioly, aldehydy a ketony.................................................................................................................................... 7

5.2.4   Kyseliny, soli kyselin a estery........................................................................................................................................... 7

5.2.5   Dusíkaté deriváty uhlovodíků............................................................................................................................................ 8

5.2.6   Organoprvkové sloučeniny  .............................................................................................................................................. 8

5.2.7   Polymery  ............................................................................................................................................................................. 8

5.2.8   Triviální názvy....................................................................................................................................................................... 8

6          Veličiny a jednotky............................................................................................................................................................. 10

6.1       Veličiny................................................................................................................................................................................. 10

6.2       Jednotky.............................................................................................................................................................................. 10

7          Vyjadřování složení roztoků.............................................................................................................................................. 11

Příloha (informativní)  Příklady anglických termínů a jejich českých ekvivalentů používaných
v technických normách týkajících se kvality chemických výrobků.............................................................................. 13

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 16


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Obsah normy byl rozšířen o další kapitoly zabývající se změnami chemického názvosloví, vyjadřování koncentrací, používaných veličin a jednotek. Za základ byly použity normy ISO 78-2, ČSN ISO 31-0, ČSN ISO 31-8 a různé katalogy firem (pro uvádění různých  způsobů označování čistoty).

Obdobné mezinárodní normy

ISO 78-2:1999 Chemistry - Layouts for standards - Part 2: Methods of chemical analysis

(Chemie - Návrhy norem - Část 2: Metody chemického rozboru)

Porovnání s mezinárodní normou

V nové ČSN nejsou na rozdíl od mezinárodní normy zahrnuty články týkající se odběru vzorků, prokazování kvality a řízení kvality. Nová ČSN není ekvivalentní s mezinárodní normou.

Souvisící ČSN

ČSN 75 7300:2004 Jakost vod - Chemický a fyzikální rozbor - Všeobecná ustanovení a pokyny

ČSN 75 7300:2006/Z1 Jakost vod - Chemický a fyzikální rozbor - Všeobecná ustanovení a pokyny

ČSN ISO 11648-1:2004 Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů - Část 1: Obecné principy

Souvisící právní předpisy

Vyhláška č. 369/2005 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc., IČ 16470672

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Bílá


Strana 4

Úvod

Při překladech norem, které obsahují chemické požadavky na kvalitu výrobků a analytické metody pro stanovení vybraných ukazatelů, se zejména u nechemických oborů naráží na problém správného vyjadřování složení výrobků a výsledků chemických rozborů a jejich interpretaci. Tyto údaje nebývají vždy v souladu se současnými mezinárodními požadavky, které jsou součástí norem ISO. Z národního hlediska jde především o volbu správné terminologie, jednotek a vyjadřování složení roztoků.

1 Předmět normy

Norma je všeobecným návodem jak postupovat při přípravě a správném překladu norem EN a ISO týkajících se chemických požadavků na kvalitu výrobků a chemických analytických metod. Norma se zabývá označováním čistoty chemikálií, chemickým názvoslovím, veličinami a jednotkami používanými v chemii a vyjadřováním a označováním koncentrace roztoků chemikálií. Norma se nezabývá vzorkováním a kvalimetrií, které jsou obsahem jiných norem.-- Vynechaný text --