ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.100.60; 75.120                                                                                                                          Srpen 2006

Hydraulické kapaliny - Kapaliny -
Metoda kódování úrovně znečištění pevnými
částicemi

ČSN
ISO 4406

65 6206

 

Hydraulic fluid power - Fluids - Method for coding the level of contamination by solid particles

Transmissions hydrauliques - Fluides - Méthode de codification du niveau de pollution particulaire solide

Fluidtechnik-Hydraulik - Druckflüssigkeiten - Zahlenschlüssel für den Grad der Verschmutzung durch feste Partikel

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4406:1999. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 4406:1999. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 65 6206 z 1989-07-26.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76535
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozí normě byla tato norma převzata překladem normy ISO 4406:1999 bez jakýchkoliv změn.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN ISO 3170:2004 zavedena v ČSN EN ISO 3170 (65 6005) Kapalné ropné výrobky - Ruční odběr vzorků
(idt ISO 3170:2004)

EN ISO 3171:1999 zavedena v ČSN EN ISO 3171 (65 6006) Kapalné ropné výrobky - Automatický odběr vzorků z potrubí (idt ISO 3171:1988)

ISO 4407:1991 dosud nezavedena

ISO 11171:1999 dosud nezavedena

ISO 11500:1997 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice

ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-3 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé míry shodnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-4 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní metody pro stanovení správnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-5 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 5: Alternativní metody pro stanovení shodnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-6 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Alice Kotlánová, IČ 66563992

Technická normalizační komise: TNK 118 (Ropa a ropné výrobky)

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Bílá


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Hydraulické kapaliny - Kapaliny -                                                                      ISO 4406
Metoda kódování úrovně znečištění pevnými částicemi                           
2. vydání
                                                                                                                                    1999-12-01

ICS 23.100.60; 75.120

Obsah

Strana

Úvod.................................................................................................................................................................................................. . 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Definice kódu čistoty........................................................................................................................................................... 6

3.1       Obecně.................................................................................................................................................................................. 6

3.2       Základy kódu........................................................................................................................................................................ 6

3.3       Přiřazení kódu čistoty.......................................................................................................................................................... 7

3.4       Stanovení kódu analýzou automatickým počítačem částic......................................................................................... 7

3.5       Stanovení kódu čistoty mikroskopicky............................................................................................................................. 8

4          Prohlášení o shodnosti s normou (odkaz na tuto mezinárodní normu).................................................................. 8

Příloha A (normativní)  Grafické vyjádření kódu čistoty............................................................................................................. 9

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 11


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech elektrotechnické normalizace.

Mezinárodní normy jsou navrhovány podle pravidel uvedených ve směrnicích ISO/IEC, části 3.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům k odsouhlasení. Publikování jako mezinárodní normy vyžaduje schválení alespoň 75 % členských orgánů zúčastněných na hlasování.

Mezinárodní norma ISO 4406 byla připravena technickou komisí ISO/TC 131, Kapalinové hnací systémy, subkomise SC 6, Kontrola znečištění a hydraulické kapaliny.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 4406:1987), které bylo technicky revidováno. Nové vydání zavádí pro úroveň znečištění měřenou automatickými počítači částic kalibrovanými podle ISO 11171 kód sestávající ze tří částí. Také zavádí ekvivalentní rozměry částic pro takové počítače, které jsou založeny na kalibraci NIST standardním referenčním materiálem SRM 2806.

Rozměry částic ³ 5 mm a ³ 15 mm uváděné pro mikroskopické měření nejsou, ve srovnání s těmi, které jsou uvedeny v ISO 4406:1987, změněny.

Definování kódů rozměrů částic u automatického počítače částic tímto způsobem potvrzuje přímé srovnání měření prováděných podle této normy využívajících buď měřící metodu nebo přímé srovnání mezi takovými měřeními a záznamy údajů založenými na ISO 4406:1987.

Příloha A je normativní součástí této mezinárodní normy.


Strana 5

Úvod

V kapalinových hydraulických hnacích systémech je síla přenášena a řízena stlačovanou kapalinou uvnitř uzavřeného okruhu. V hydraulických kapalinách je znečištění pevnými částicemi přítomno vždy, a proto je nutno stanovit jeho množství, protože nečistota může způsobit vážné problémy.


Strana 6

Hydraulické kapaliny - Kapaliny - Metoda kódování úrovně znečištění
pevnými částicemi

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma popisuje kód používaný při definování množství pevných částic v kapalině používané v daném hydraulickém kapalinovém systému.-- Vynechaný text --