ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.20                                                                                                                                   Duben 2005

Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin -
Stanovení organických kyslíkatých sloučenin
a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku
plynovou chromatografií s přepínáním kolon

ČSN
EN 13132

65 6112

 

Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of organic oxygenate compounds and total organically
bound oxygen content by gas chromatography using column switching

Produits pétroliers liquides - Essence sans plomb - Détermination de composés oxygénés organiques et de la teneur
totale en oxygène organique par chromatographie en phase gazeuse avec commutation de colonnes

Flüssige Mineralölerzeugnisse - Unverbleite Ottokraftstoffe - Bestimmung sauerstoffhaltiger organischer Verbindungen
und des Gesamtgehaltes an organisch gebundenem Sauerstoff mittels Gaschromatographie mit Säulenschaltung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13132:2000. Evropská norma EN 13132:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13132:2000. The European Standard EN 13132:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13132 (65 6112) z října 2000.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72691
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13132:2000 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13132 z října 2000 převzala EN 13132:2000 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 12177 zavedena v ČSN EN 12177 (65 6149) Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení obsahu benzenu plynovou chromatografií

EN ISO 3170:2004 zavedena v ČSN EN ISO 3170 (65 6005) Kapalné ropné výrobky - Ruční odběr vzorků (idt ISO 3170:2004)

EN ISO 3171:1999 zavedena v ČSN EN ISO 3171 (65 6006) Kapalné ropné výrobky - Automatický odběr vzorků z potrubí (idt ISO 3171:1988)

EN ISO 3405:2000 zavedena v ČSN EN ISO 3405 (65 6124) Ropné výrobky - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku (idt ISO 3405:2002)

EN ISO 3675:1998 zavedena v ČSN EN ISO 3675 (65 6011) Ropa a kapalné ropné výrobky - Laboratorní stanovení hustoty a relativní hustoty - Stanovení hustoměrem (idt ISO 3675:1998)

EN ISO 3838:2004 zavedena v ČSN EN ISO 3838 (65 6010) Ropa a kapalné nebo tuhé ropné výrobky - Stanovení hustoty a relativní hustoty - Metody s kapilárním uzátkovaným pyknometrem a děleným bikapilárním pyknometrem (idt ISO 3838:2004)

EN ISO 12185:1996/C1:2001 zavedena v ČSN EN ISO 12185 (65 6012) Ropa a ropné výrobky - Stanovení hustoty - Metoda oscilační U-trubice (idt ISO 12185:1996, včetně Opr. 1:2001)

ISO 3696:1987 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody (idt ISO 3696:1987)

Souvisící ČSN

ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice

ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-3 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé míry shodnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-4 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní metody pro stanovení správnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-5 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 5: Alternativní metody pro stanovení shodnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-6 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

Citované předpisy

Směrnice EU 85/210/EEC, Směrnice Rady pro přibližování zákonů členských států ohledně obsahu olova v benzinu (Council Directive on the approximation of the laws of the Member States concerning the lead content of petrol)

Směrnice EU 85/536/EEC, Směrnice Rady o úsporách ropy použitím náhradních palivových komponent v benzinu (Council Directive on crude-oil savings through the use of substitute fuel components in petrol)


Strana 3

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článku 8.2 a k příloze A doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Alice Kotlánová, IČ 66563992

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marcela Fuchsová


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 13132
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Březen 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 75.160.20

Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení organických
kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku
plynovou chromatografií s přepínáním kolon

Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of organic
oxygenate compounds and total organically bound oxygen content by gas
chromatography usign column switching

 

Produits pétroliers liquides - Essence sans plomb -
Détermination de composés oxygénés organiques
et de la teneur totale en oxygène organique par
chromatographie en phase gazeuse avec
commutation de colonnes

Flüssige Mineralölerzeugnisse - Unverbleite
Ottokraftstoffe - Bestimmung sauerstoffhaltiger
organischer Verbindungen und des
Gesamtgehaltes an organisch gebundenem
Sauerstoff mittels Gaschromatographie mit
Säulenschaltung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-02-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 13132:2000 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN/TC 19 „Ropné výrobky, maziva a příbuzné výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje NNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

V této normě je příloha A normativní a příloha B informativní.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje metodu kvantitativního stanovení jednotlivých organických kyslíkatých sloučenin v rozsahu 0,17 % (m/m) až 15 % (m/m) a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku až do 3,7 % (m/m) v bezolovnatém benzinu s koncem destilace maximálně 220 °C plynovou chromatografií s přepínáním kolon.

POZNÁMKA 1 Konec destilace se může měřit podle prEN ISO 3405:19981).

POZNÁMKA 2 Pro účely této mezinárodní normy termíny „% (m/m) a „% (V/V) vyjadřují hmotnostní zlomek, respektive objemový zlomek.

Tato evropská norma je vhodná ke stanovení kyslíkatých sloučenin a celkového organicky vázaného kyslíku v bezolovnatém benzinu v souladu s příslušnými směrnicemi EU2).

VÝSTRAHA Používání této normy může zahrnovat nebezpečné materiály, činnosti a zařízení. Účelem této mezinárodní normy není věnovat se všem bezpečnostním problémům spojeným s jejím používáním. Je odpovědností uživatele této mezinárodní normy zavést před jejím použitím příslušné bezpečnostní a zdravotnické postupy a určit vhodnost omezení předpisy.-- Vynechaný text --