ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.080, 75.160.20                                                                                                                        Květen 2004

Ropné výrobky - Topné oleje na bázi
odpadních olejů - Technické požadavky
a metody zkoušení

ČSN 65 6691

 

Oil products - Fuel oils derived from waste oils - Requirements and test methods

Produits pétrolièrs - Fuel - oils obtenus à partir des huiles usées - Exigences et méthodes d’essai

Erdölprodukte - Heizöle auf Abfallölbasis - Anforderungen und Prüfverfahre

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70264
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Tato norma navazuje na ČSN 65 6690 Odpadní oleje a na ČSN 6579 91 Ropné výrobky - Topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení. Uvádí podmínky, metody zkoušení a další náležitosti pro výrobu topných olejů z olejů odpadních. Norma respektuje přijaté legislativní změny a stanovuje podmínky, při jejichž splnění lze odpadní oleje využít pro energetické účely v topeništích, spalujících kapalná paliva. Určuje způsob kvalitativních zkoušek, a další náležitosti souvisící s jejich jakostními znaky, technologií zpracování, uskladněním, ochranou zdraví při práci s nimi a bezpečností práce.

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny - Plnění a stáčení - Výdejní čerpací stanice

ČSN 65 6690 Odpadní oleje

ČSN 65 7991 Ropné výrobky - Topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení

ČSN EN ISO 61619 (34 6705) Izolační kapaliny - Kontaminace polychlorovanými bifenyly (PCB) - Stanovení metodou kapilární plynové chromatografie (idt IEC 61619:1997)

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších změn, doplňků a souvisících předpisů a nařízení (ADR - aktualizace platná od 1. července 2001)

Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších změn, doplňků a souvisících předpisů a nařízení

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších změn, doplňků a souvisících předpisů a nařízení

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů

Zákon č. 266/1994 Sb., zákon o drahách, ve znění pozdějších změn, doplňků a souvisících předpisů a nařízení (RID - aktualizace platná od 1. července 2001)

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změněně některých zákonů

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší

Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadů

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších změn, doplňků a souvisících předpisů a nařízení

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB

Vypracování normy

Zpracovatel:   Ing. Karel Friedrich IČ 49227769

                    Ing. Miloš Podrazil IČ 44380771

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marcela Fuchsová


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma stanoví jakostní parametry pro kapalná paliva pro výrobu tepla vyrobená na bázi odpadních olejů.

POZNÁMKA Pro účely této normy se termíny - % (m/m) a - % (V/V) - používají tak, že vyjadřují hmotnostní zlomek, respektive objemový zlomek.-- Vynechaný text --