ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.080                                                                                                                                      Květen 2004

Ropné výrobky − Výpočet viskozitního
indexu z kinematické viskozity

ČSN
ISO 2909

65 6218

 

Petroleum products - Calculation of viscosity index from kinematic viscosity

Produits pétroliers - Calcul de l'indice de viscosité à partir de la viscosité cinématique

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 2909:2002. Mezinárodní norma ISO 2909:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 2909:2002. The International Standard ISO 2909:2002 has the status of a Czech standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 65 6218 z 1981-10-24.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70230
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V předchozí normě byl uveden výpočet viskozitního indexu pro viskozitu olejů pod 2 mm2/s, který v této normě chybí. Nově je formulována kapitola o shodnosti metody v termínech opakovatelnosti a reprodukovatelnosti.

Citované normy

ISO 3104:1994 zavedena v ČSN ISO 3104 (65 6216) Ropné výrobky - Průhledné a neprůhledné kapaliny - Stanovení kinematické viskozity a výpočet dynamické viskozity

Souvisící ČSN

ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice (01 0251)

ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-3 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé míry shodnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-4 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní metody pro stanovení správnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-5 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 5: Alternativní metody pro stanovení shodnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-6 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, IČ: 48137570

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marcela Fuchsová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Ropné výrobky - Výpočet viskozitního indexu                                                   ISO 2909
z kinematické viskozity
                                                                                             Třetí vydání
                                                                                                                                        
 2002-12-15

ICS 75.080

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní a nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní standardy jsou navrhovány v souladu s pravidly uvedenými ve Směrnici ISO/IEC, část 2.

Hlavním smyslem technických komisí je připravovat mezinárodní standardy. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé části této mezinárodní normy mohou být předmětem patentových práv. ISO nepřebírá odpovědnost za identifikaci některých nebo všech takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 2909 byla vypracována komisí ISO/TC 28 Ropné výrobky a maziva.

Třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (ISO:2909:1981), které bylo technicky revidováno.


Strana 4

Obsah

Strana

Národní předmluva.......................................................................................................................................................................... 2

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 5

4          Podstata metody................................................................................................................................................................. 5

5          Stanovení.............................................................................................................................................................................. 5

6          Výpočet.................................................................................................................................................................................. 5

6.1       Obecně.................................................................................................................................................................................. 5

6.2       Postup A................................................................................................................................................................................ 6

6.3       Postup B.............................................................................................................................................................................. 10

7          Vyjadřování výsledků......................................................................................................................................................... 11

8          Shodnost............................................................................................................................................................................. 11

9          Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 12


Strana 5

Ropné výrobky - Výpočet viskozitního indexu z kinematické viskozity

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma popisuje dva postupy pro výpočet viskozitního indexu ropných produktů a výrobků z ropy, jako jsou mazací oleje, z jejich kinematické viskozity změřené při 40 °C a 100 °C.

Postup A je použitelný pro ropné výrobky s viskozitním indexem do hodnoty 100 včetně.

Postup B je použitelný pro ropné výrobky s viskozitním indexem 100 a vyšším.

POZNÁMKA Výsledky získané výpočtem viskozitního indexu z kinematické viskozity při 40 °C a 100 °C jsou skutečně shodné s výsledky získanými předchozím způsobem při použití kinematických viskozit stanovených při 37,78 °C a 98,89 °C.

Tuto mezinárodní normu nelze použít pro ropné výrobky s kinematickou viskozitou menší než 2,0 mm2/s při 100 °C. Pro ropné výrobky s viskozitou při 100 °C v rozmezí 2,0 mm2/s a 70,0 mm2/s se použije tabulka 1. Pro ropné výrobky s kinematickou viskozitou při 100 °C nad 70,0 mm2/s se použije pro výpočet viskozitního indexu rovnice.

POZNÁMKA V případech, kdy nejsou známy kinematické viskozity při teplotách 40 °C a 100 °C může být proveden odhad viskozitního indexu výpočtem z kinematických viskozit při 40 °C a 100 °C přepočtených z hodnot při jiných teplotách. Takto získané viskozitní indexy musí být brány v úvahu jen jako informativní hodnoty. Takto získaná data nelze brát v úvahu pro účely specifikací.-- Vynechaný text --