ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.65;65.080                                                                                                                         Březen 2004

Hnojiva a materiály k vápnění půd -
Slovník -
Část 3: Termíny vztahující se
k materiálům pro vápnění půd

ČSN
EN 12944-3

65 4800

 

Fertilizers and liming materials - Vocabulary - Part 3: Terms relating to liming materials

Engrais et amendements calciques et/ou magnésiens - Vocabulaire - Partie 3: Termes relatifs aux amendements
calciques et/ou magnésiens

Dϋngemittel und Calcium-/Magnesium-Bodenverbesserungsmittel - Wőrterbuch - Teil 3: Begriffe für Calcium-/Magnesium-
Bodenverbesserungsmittel

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12944-3:2001. Evropská norma EN 12944-3:2001 má status
české technické normy

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12944-3 :2001. This European Standard
EN 12944-3
:2001 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12944-3 (65 4800) z července 2002.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          69699
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12944-3:2001 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN z července 2002 převzala EN 12944-3 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící ČSN

ČSN EN 13535 (65 4803) Hnojiva a materiály k vápnění půd - Specifikace

ČSN EN 12944-1 (65 4800) Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 1: Všeobecné termíny

ČSN EN 12944-2 (65 4800) Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 2: Termíny vztahující se k hnojivům

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Věra Hegerová, IČO 724 03 241

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marcela Fuchsová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12944-3
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Listopad 2001 NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.040.65;65.080

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník -
Část 3: Termíny vztahující se k materiálům pro vápnění půd

Fertilizers and liming materials - Vocabulary -
Part 3: Terms relating to liming materials

 

Engrais et amendements calciques et/ou

magnésiens - Vocabulaire -
Partie 3: Termes relatifs aux amendéments

calciques et/ou magnésiens

Düngemittel und Calcium-/Magnesium-

Bodenverbesserungsmittel - Wörtebuch -
Teil 3: Begriffe für Calcium-/Magnesium-

Bodenverbesserungsmittel

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-09-29.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky           Ref. č. EN 12944-:2001 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 260 Hnojiva a materiály k vápnění půd, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do konce května 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2002.

Tato norma má 3 části:

Část 1 :Všeobecné termíny

Část 2: Termíny vztahující se k hnojivům

Část 3: Termíny vztahující se k materiálům pro vápnění půd

Tyto definice nemusí nezbytně odpovídat definicím používaným v národní legislativě.

POZNÁMKA 1 V EN 13535 je uvedeno klasifikační schéma pro hnojiva a vápenaté materiály

Příloha A a B jsou informativní

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí:Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje obecné termíny vztahující se k materiálům k vápnění půd.

Všechny termíny definované v této části EN 12944 jsou společně s francouzskými a německými ekvivalenty uvedeny v příloze A.

Všechny termíny definované ve všech třech částech EN 12944 jsou společně s francouzskými a německými ekvivalenty uvedeny v příloze B.-- Vynechaný text --