ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.30                                                                                                                                     Říjen 2003

Zkapalněné ropné plyny - Topné
plyny - Propan, butan a jejich směsi -
Technické požadavky a metody
zkoušení

ČSN 65 6481

 

Liquefied petroleum gases - Heating gases - Propane, Butane and their mixtures - Requirements and test methods

Gaz de pétrole liquéfies - Gaz combustibles - Propane, Butane et leurs melanges - Exigences et méthodes d‘essai

Flüssiggase - Heizgase - Propan, Butan und deren Gemische - Anforderungen und Prufverfahren

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 65 6480 z 1969-03-26, ČSN 65 6481 z 1969-03-26, ČSN 65 6482 z 1969-03-26, ČSN 65 6483 z 1969-03-26 a ČSN 65 6484 z 1969-03-26.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66946
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Normy týkající se zkapalněných uhlovodíkových plynů byly sloučeny do jedné normy, byly aktualizovány technické požadavky a metody zkoušení.

Byly aktualizovány právní odkazy v souladu s platnou legislativou a normativní odkazy v souvislosti se změnami vyvolanými technickým pokrokem a převzetím evropských norem do soustavy českých technických norem.

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 69 0010-1-1 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie

ČSN 69 0010-5-1 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.1: Základní požadavky

ČSN 69 0010-5-2 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.2: Výstroj tlakových nádob

ČSN 69 0012-5-3 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.3: Požadavky na značení

ČSN 69 0010-6-1 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.1: Základní požadavky na výrobu

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

ČSN EN 589 (65 6503) Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 1439 (07 8441) Přepravní vratné ocelové svařované lahve určené k přepravě zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Postup pro zkoušky před plněním, v jeho průběhu a po naplnění

ČSN EN 1442 (07 8518) Znovuplnitelné ocelové svařované lahve určené na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Konstrukce a výroba

ČSN EN 12 817 (69 8017) Kontroly a revize nadzemních zásobníků na LPG o objemu do 13 m3 včetně

ČSN EN 12 818 (69 8018) Kontroly a revize podzemních zásobníků na LPG objemu do 13 m3 včetně

ČSN EN 12 819 (69 8019) Kontroly a revize nadzemních zásobníků na LPG nad 13 m3

ČSN EN 12 820 (69 8020) Kontroly a revize podzemních zásobníků na LPG nad 13 m3

ČSN ISO 31-0 (01 1300) Veličiny a jednotky - Část 0: Všeobecné zásady

ČSN ISO 31-8 (01 1300) Veličiny a jednotky - Část 8: Fyzikální chemie a molekulová fyzika

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení.

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení.

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, v v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení.

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení.

Zákon č. 266/1994 Sb., zákon o drahách, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení.

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění

Obdobné zahraniční normy

DIN 51622:1985 Propan, Propen, Butan, Buten und deren Gemische, Dezember

ASTM D 1835-97 Standard Specification for Liquefied Petroleum (LP) Gases


Strana 3

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Helena Soukupová, Praha

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Exnerová

TNK 118: Ropa a ropné výrobky


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 2

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 4

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 4

3    Všeobecně.................................................................................................................................................................................. 4

4    Vzorkování .................................................................................................................................................................................. 5

5    Technické požadavky a metody zkoušení............................................................................................................................. 6

Balení, dodávání, značení, doprava a skladování...................................................................................................................... 7

Bezpečnostní pokyny ...................................................................................................................................................................... 8

Příloha A (informativní).................................................................................................................................................................. 9


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma stanoví technické požadavky a metody zkoušení pro zkapalněné ropné (uhlovodíkové) plyny propan, propan-butan, butan a průmyslovou topnou směs, používané převážně jako topné médium nebo pro jiné speciální účely ve strojírenství, chemickém průmyslu atp.

POZNÁMKA Pro účely této normy se termíny „% (m/m)“ a „% (V/V)“ používají tak, aby reprezentovaly hmotnostní zlomek, respektive objemový zlomek.-- Vynechaný text --