ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.120                                                                                                                                     Březen 2003

Maziva, průmyslové oleje a příbuzné
výrobky (třída L) - Klasifikace -
Část 4: Skupina H (Hydraulické
systémy)

ČSN
EN ISO 6743-4

65 6600

                                                                                                  idt ISO 6743-4:1999

Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification - Part 4: Family H (Hydraulic systems)

Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Classification - Partie 4: Famille H (Systèmes
hydrauliques)

Schmierstoffe, Industrieöle und verwandte Erzeugnisse (Klasse L) - Klassifizierung - Teil 4: Familie H (Hydraulische
Systeme)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6743-4:2001. Evropská norma EN ISO 6743-4:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 6743-4:2001. The European Standard EN ISO 6743-4:2001 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN ISO 6743-4 (65 6603) z května 2002.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66582
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění:

Normou ČSN EN ISO 6743-4 (65 6603) z května 2002 je s platností od 1. června 2002 zrušena ČSN 65 6602 z 1987-06-22.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 6743-4:2001 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 6743-4 z května 2002 převzala EN ISO 6743-4:2001 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ISO 6743-4:1982 obsahovala ještě oleje HFDS a HFDT, v revidované normě nejsou zařazeny. Oproti původní normě byly zařazeny oleje HETG, HEPG, HEES, HEPR.

Citované normy

ISO 3448:1992 dosud nezavedena

ISO 6743-0:1981 zavedena v ČSN ISO 6743-0 (65 6603) Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky (třída L) - Klasifikace - Část 0: Všeobecně, nahrazena ISO 6743-99:2002, dosud nezavedena


Strana 3

Struktura ISO 6743

Mezinárodní norma ISO 6743-4 byla připravena technickou komisí TC 28, Ropné výrobky a maziva, subkomisí SC 4, Klasifikace a specifikace, pracovní skupinou WG 3, Klasifikace a specifikace hydraulických kapalin, která je společnou pracovní skupinou s ISO/TC 131, Tekutinové systémy.

ISO 6743 uváděná pod základním názvem Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky (třída L) - Klasifikace sestává z následujících částí:

-      Část 0: Všeobecně

-      Část 1: Skupina A (Otevřené mazací systémy)

-      Část 2: Skupina F (Vřetena, ložiska a příslušné spojky)

-      Část 3A: Skupina D (Kompresory)

-      Část 3B: Skupina D (Plynové a chladicí kompresory)

-      Část 4: Skupina H (Hydraulické systémy)

-      Část 5: Skupina T (Turbiny)

-      Část 6: Skupina C (Ozubené převody)

-      Část 7: Skupina M (Obrábění kovů)

-      Část 8: Skupina R (Dočasná ochrana proti korozi)

-      Část 9: Skupina X (Plastická maziva)

-      Část 10: Skupina Y (Ostatní aplikace)

-      Část 11: Skupina P (Pneumatické nástroje)

-      Část 12: Skupina Q (Kapaliny pro přenos tepla)

-      Část 13: Skupina G (Kluzná vedení)

-      Část 14: Skupina U (Tepelné zpracování)

-      Část 15: Skupina E (Spalovací motory)

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Petr Kotlán, IČO 62078852

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Exnerová


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                    EN ISO 6743-4
EUROPEAN STANDARD                                                                            Říjen 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 75.120

Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky (třída L) - Klasifikace -
Část 4: Skupina H (Hydraulické systémy)
(ISO 6743-4:1999)

Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification -
Part 4: Family H (Hydraulic systems) (ISO 6743-4:1999)

 

Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes
(classe L) - Classification - Partie 4:
Famille H (Systèmes hydrauliques)
(ISO 6743-4:1999)

Schmierstoffe, Industrieöle und verwandte
Erzeugnisse (Klasse L) - Klassifizierung - Teil 4:
Familie H (Hydraulische Systeme)
(ISO 6743-4:1999)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-10-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky    Ref. č. EN ISO 6743-4:2001 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Předmluva

Text mezinárodní normy vypracovaný technickou komisí ISO/TC 28 „Ropné výrobky a maziva“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl převzat jako evropská norma technickou komisí CEN/TC 19 „Ropné výrobky, maziva a příbuzné výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2002.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 6743-4:1999 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

1 Předmět normy

Tato část ISO 6743 zavádí podrobnou klasifikaci kapalin skupiny H (Hydraulické systémy), která patří do třídy L (Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky). Měla by se číst v souvislosti s ISO 6743-0. Tato klasifikace v současné době nepřipouští automobilové brzdové kapaliny a kapaliny dopravované vzduchem. Avšak toto vydání zahrnuje kategorie kapalin přijatelných pro životní prostředí, např.: HETG, HEPG, HEES a HEPR.-- Vynechaný text --