ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.65;65.080                                                                                                                         Květen 2002

Hnojiva a materiály k vápnění půd -
Slovník -
Část 1: Všeobecné termíny

ČSN
EN 12944 -1

65 4800

 

Fertilizers and liming materials - Vocabulary - Part 1: General terms

Engrais et amendements calciques et/ou magnésiens - Vocabulaire - Partie 1: Termes généraux

Düngemittel und Calcium-/Magnesium-Bodenverbesserungsmittel - Wörtebuch - Teil 1: Allgemeine Begriffe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12944-1:1999 včetně opravy EN 12944-1:1999/AC:2000. Evropská norma EN 12944-1:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12944-1:1999 including its Corrigenum EN 12944-1:1999/AC:2000. The European Standard EN 12944-1:1999 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 12944-1 (65 4800) z července 2000.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64244
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12944-1:1999 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN z července 2000 převzala EN 12944-1 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící ČSN

ČSN EN 13535 (65 4803) Hnojiva a materiály k vápnění půd - Specifikace (idt EN 13535:2001)

ČSN EN 12944-2 (65 4800) Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 2: Termíny vztahující se ke hnojivům

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 2.13, 2.14, 2.16 a 2.38 doplněny informativní národní poznámky.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje český abecední rejstřík.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně, IČO 020338 Ing. Věra Hegerová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Exnerová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12944 -1
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Listopad 1999
EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.040.65; 65.080

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník -
Část 1: Všeobecné termíny

Fertilizers and liming materials - Vocabulary -
Part 1: General terms

 

Engrais et amendements calciques
et/ou magnésiens - Vocabulaire -
Partie 1: Termes généraux

Düngemittel und Calcium-/Magnesium-

Bodenverbesserungsmittel - Wörtebuch -
Teil 1: Allgemeine Begriffe

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-09-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                           Ref. č. EN 12944-1:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 260 Hnojiva a materiály k vápnění půd, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2000.

Tato norma má 3 části:

Část 1: Všeobecné termíny

Část 2: Termíny vztahující se ke hnojivům

Část 3: Termíny vztahující se k materiálům pro vápnění půd

Tyto definice nemusí nezbytně odpovídat definicím používaným v národní legislativě.

POZNÁMKA 1 Pozornost je věnována EN 13535 Hnojiva a materiály k vápnění půd - Klasifikace.

POZNÁMKA 2 V části 3 je začleněn všeobecný rejstřík.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje obecné termíny vztahující se ke hnojivům a materiálům k vápnění půd.

Všechny termíny definované v této části EN 12944 jsou společně s francouzskými a německými ekvivalenty uvedeny v příloze A.-- Vynechaný text --