ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.75; 75.140                                                                                                                          Srpen 2001

Asfalty a asfaltová pojiva -Terminologie

ČSN
EN 12597

65 7000

 

Bitumen and bituminous binders - Terminology

Bitumes et liants bitumineux - Terminologie

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Terminologie

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12597:2000. Evropská norma EN 12597:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12597:2000. The European Standard EN 12597:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61600
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN ISO 1998-1 (65 6000) Ropný průmysl - Terminologie - Část 1: Suroviny a produkty

Vypracování normy

Zpracovatel: PARAMO, a.s. Pardubice, IČO 48173355, Ing. Jiří Plitz, Ladislava Víchová

Technická normalizační komise: TNK č. 118 Ropa a ropné výrobky, SK 3 Asfalty

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Exnerová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12597

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Říjen 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.040.75; 01.040.91; 75.140; 91.100.50

Asfalty a asfaltová pojiva - Terminologie 

Bitumen and bituminous binders - Terminology

 

Bitumes et liants bitumineux - Terminologie

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Terminologie

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-09-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 12597:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 19 „Ropné výrobky, maziva a příbuzné výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje NNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje termíny pro asfalty různých druhů a pojiva z asfaltů odvozená.

Tato norma se týká pouze látek, které jsou předmětem TC 19, tzn. látek ropných, nezahrnuje neropná uhlovo-díková pojiva jako např. dehet a jeho deriváty nebo přírodní asfalty. Některé definice se jich však mohou týkat. Korespondující termíny byly zahrnuty jen v případě, kdy jsou součástí definice výrobku nebo výroby a když byla jejich definice nezbytná k zajištění srozumitelnosti nebo jedno-značnosti.






Výrobky pokryté tímto dokumentem jsou schema-ticky znázorněny na obrázku 1.

POZNÁMKA Obrázek ukazuje jasný rozdíl mezi látkami, které jsou a nejsou předmětem CEN TC 19.

 



-- Vynechaný text --