ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.140; 91.100.50                                                                                                                           Říjen 2000

Asfalty a asfaltová pojiva -
Posouzení zjevných vlastností

ČSN
EN 1425

65 7020

 

Bitumen and bituminous binders - Characterization of perceptible properties

Bitumen et liants bitumineux - Caractérisation des propriétés sensorielles

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Feststellung der äuberen Beschaffenheit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1425:1999. Evropská norma EN 1425:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1425:1999. The European Standard EN 1425:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                         59428
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 58 dosud nezavedena (připravuje se)

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN ISO 3534-1 (01 0216) Statistika - Slovník a značky - Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny

ČSN ISO 3534-2 (01 0216) Statistika - Slovník a značky - Část 2: Statistické řízení jakosti

Vypracování normy

Zpracovatel: PARAMO, a.s. Pardubice, IČO 48173355, Ing. Jiří Plitz, Ladislava Víchová

Technická normalizační komise: TNK č. 118 Ropa a ropné výrobky, SK 3 Asfalty

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Exnerová


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 1425

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Říjen 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 75.140; 91.100.50

Asfalty a asfaltová pojiva - Posouzení zjevných vlastností

Bitumen and bituminous binders - Characterization of perceptible properties

 

Bitumes et liants bitumineux - Caractérisation des propriétés sensorielles

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Feststellung der äuberen Beschaffenheit

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-09-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

)c( 1999 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv           Ref. č. EN 1425:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 19 "Ropné výrobky, maziva a příbuzné výrobky", jejíž sekretariát zajišťuje NNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 5

Úvod

Vlastnosti asfaltových pojiv závisí na velkém množství faktorů, jako je typ (čistý asfalt, asfaltová emulze, ředěný nebo fluxovaný asfalt atd.), druh nebo teplota. Fyzikální vlastnosti se stanovují vhodnými zkušebními metodami. Zjevné vlastnosti, jako je vzhled a pach, se stanovují smyslovým pozorováním. Je ku příkladu velmi jednoduché rozlišit podle pachu dehtový výrobek od asfaltového pojiva. Jinou vlastnost, jako je homogenita, nelze často stanovit zrakem vzhledem k příliš vysoké viskozitě asfaltového pojiva. Avšak v případě tekutých pojiv, jako jsou asfaltové emulze, ředěný nebo fluxovaný asfalt, lze pozorovat přítomnost kusů, shluků nebo usazenin.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu na stanovení zjevných vlastností asfaltu a asfaltových pojiv při laboratorní teplotě, dříve než se započne se zkoušením jiných vlastností.

VÝSTRAHA - Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její použití regulační omezení.-- Vynechaný text --