ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.30                                                                                                                                  Květen 1999

Zkapalněné ropné plyny - Hodnocení
suchosti propanu - Metoda
podchlazeného ventilu

ČSN
EN ISO 13758

65 6412

                                                                                                   idt ISO 13758:1996

Liquefied petroleum gases - Assessment of the dryness of propane - Valve freeze method

Gaz de pétrole liquéfiés - Évaluation de la siccité du propane - Méthode de givrage de vanne

Flüssiggase - Prüfung auf Trockenheit von Propan - Ventileinfrier-Verfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13758:1996. Evropská norma EN ISO 13758:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 13758:1996. The European Standard EN ISO 13758:1996 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          52044
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 4257:1988 zavedena v ČSN EN ISO 4257 Zkapalněné ropné plyny - Vzorkování (65 6480)

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Helena Soukupová, IČO 64903150

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Exnerová


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 13758

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Prosinec 1996

NORME EUROPÉENE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 75.150.30

Deskriptory: petroleum products, hydrocarbons, liquefied petroleum gases, propanes, tests, estimation, dryness

Zkapalněné ropné plyny -
Hodnocení suchosti propanu -
Metoda podchlazeného ventilu
(ISO 13758:1996)

Liquefied petroleum gases -
Assessment of the dryness of propane -
Valve freeze method
(ISO 13758:1996)

Gaz de pétrole liquéfiés - Evalution de la siccité
du propane - Méthode de givrage de vanne
(ISO 13758:1996)

Flüssiggase - Prüfung auf Trockenheit von Propan -
Ventileinfrier-Verfahren
(ISO 13758:1996)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-11-25.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy ISO 13758:1996 byl připraven ISO/TC 28 Ropné výrobky a maziva ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 19 Ropné výrobky, maziva a příbuzné výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje NNI.

Této evropské normě se nejpozději do června 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do června 1997.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou níže uvedené členské země povinny tuto evropskou normu převzít: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 13758:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

VÝSTRAHA - Při práci podle této mezinárodní normy mohou být použity nebezpečné látky, pracovní postupy a přístroje. Tato norma neupozorňuje na všechna nebezpečí, která jsou spojena s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, aby předem zavedl přiměřená opatření a zajistil použitelnost omezujícími předpisy.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma popisuje postup pro hodnocení, zda-li uhlovodíky zkapalněného ropného plynu (LPG) obsahující převážně propan a/nebo propen jsou dostatečně suché, aby se předešlo selhání v systémech pro redukci tlaku u zařízení používaných při aplikaci LPG v domácnostech, průmyslu a automobilismu.

Zkouška je normálně používaná jako funkční test „vyhovuje/nevyhovuje“, při němž je chování výrobku hodnoceno ve speciálně navrženém a kalibrovaném regulačním ventilu.

POZNÁMKY

1    Jestliže je ve zkoušeném LPG obsažena přebytečná rozpuštěná voda, způsobí to zamrznutí a blokování zkušebního regulačního ventilu, který indikuje, že produkt by mohl způsobit selhání systémů pro redukci tlaku v komerčním provedení.

2    Jestliže zkoušený produkt obsahuje nemrznoucí činidlo, doba zkoušky potřebná pro zamrznutí ventilu není nutně funkcí suchosti, ale může ukazovat náchylnost produktu způsobovat zamrzání v regulátorech pro redukci tlaku při provozních podmínkách.-- Vynechaný text --