ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.30                                                                                                                                  Květen 1999

Zkapalněné ropné plyny -
Stanovení olejovitých zbytků - Vysokoteplotní metoda

ČSN
EN ISO 13757

65 6410

                                                                                                   idt ISO 13757:1996

Liquefied petroleum gases - Determination of oily residues - High-temperature method

Gaz de pétrole liquéfiés - Détermination des résidues huileux - Méthode à haute température

Flüssiggase - Bestimmung der öligen Rückstände - Hochtemperaturmethode

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13757:1996. Evropská norma EN ISO 13757:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 13757:1996. The European Standard EN ISO 13757:1996 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          51783
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 3696:1987 zavedena v ČSN ISO 3696 Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody (68 4051)

ISO 4257:1988 zavedena v ČSN EN ISO 4257 Zkapalněné ropné plyny - Vzorkování (65 6480)

Další souvisící normy

ČSN EN 589 Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení (65 6503)

ČSN ISO 5725-1 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice (01 0251)

ČSN ISO 5725-2 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření (01 0251)

ČSN ISO 5725-3 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé míry shodnosti normalizované metody měření (01 0251)

ČSN ISO 5725-4 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní metody pro stanovení správnosti normalizované metody měření (01 0251)

ČSN ISO 5725-6 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi (01 0251)

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Vypracování normy

Zpracovatel: Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 1905, 166 28 Praha 6,
Prof. Ing. Karel Pecka, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Exnerová


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN ISO 13757

EUROPEAN STANDARD                                                                                   Červenec 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 75.160.00

Deskriptory: petroleum products, liquefied petroleum gases, tests, determination of content, evaporation residue, evaporation analysis

Zkapalněné ropné plyny - Stanovení olejovitých zbytků -
Vysokoteplotní metoda
(ISO 13757:1996)

Liquefied petroleum gases - Determination of oily residues -
High temperature method
(ISO 13757:1996)

Gaz de pétrole liquéfiés - Détermination des résidues huileux - Méthode à haute température (ISO 13757:1996)

Flüssiggase - Bestimmung der öligen
Rückstände - Hochtemperaturmethode
(ISO 13757:1996)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-06-28. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústřed-ním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy vypracovaný ISO/TC 28 Ropné výrobky a maziva Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl převzat jako evropská norma technickou komisí CEN/TC 19 Ropné výrobky, maziva a příbuzné výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje NNI.

Této evropské normě se nejpozději do ledna 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do ledna 1997.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou níže uvedené členské země povinny tuto evropskou normu převzít: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 13757:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

VÝSTRAHA - Použití této normy může být spojeno s využíváním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její použití regulační omezení.

1 Předmět normy

Tato norma popisuje metodu stanovení zbytkového materiálu ve zkapalněných ropných plynech (LPG)*), který zbývá po jejich odpaření při 105 °C. Tento materiál, označovaný výrazem „olejovité zbytky“, představuje produkty, které se usazují v odpařovacích zařízeních, která jsou vystavena většímu přívodu tepla, než při odpařování za běžné teploty okolí.-- Vynechaný text --