ICS 75.080

ČSN

EN ISO 3104

 

65 6216

Duben 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ropné výrobky – Průhledné a neprůhledné kapaliny – Stanovení kinematické viskozity a výpočet dynamické viskozity

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3104 (65 6216) z ledna 1998.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.