ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.65; 65.080                                                                                                                           Únor 2020

Hnojiva a materiály k vápnění půd – Slovník –
Část 3: Termíny vztahující se k materiálům
pro vápnění půd

ČSN
EN 12944-3

65 4800

 

Fertilizers and liming materials – Vocabulary –
Part 3: Terms relating to liming material
s

Engrais et amendements minéraux basiques – Vocabulaire –
Partie 3: Termes relatifs aux amendements minéraux basiques

Düngemittel und Kalkdünger – Vokabular –
Teil 3: Begriffe für Kalkdünger

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12944-3:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12944-3:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12944-3 (65 4800) z března 2004.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozí normě jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Souvisící ČSN

ČSN EN 13535 (65 4803) Hnojiva a materiály k vápnění půd – Specifikace

Souvisící právní předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Kateřina Šléglová, IČO 76130509

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radmila Foretová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 12944-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Květen 2019

ICS 01.040.65;65.080

Hnojiva a materiály k vápnění půd – Slovník –
Část 3: Termíny vztahující se k materiálům pro vápnění půd

Fertilizers and liming materials – Vocabulary –
Part 3: Terms relating to liming materials

Engrais et amendements minéraux basiques – Vocabulaire –
Partie 3: Termes relatifs aux amendements minéraux basiques

Düngemittel und Kalkdünger – Vokabular –
Teil 3: Begriffe für Kalkdünger

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-12-14.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 12944-3:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

3.1...... Termíny vztahující se k výrobkům z výroby................................................................................................................................ 6

3.2...... Termíny vztahující se k fyzikálním nebo fyzikálně-chemickým vlastnostem....................................................................... 9

3.3...... Termíny vztahující se k vápnění v zemědělství a životním prostředí................................................................................... 10

3.4...... Termíny vztahující se k účinku vápnění.................................................................................................................................... 10

Příloha A (informativní) Rejstřík.............................................................................................................................................................. 11

Příloha B (informativní) Obecný rejstřík................................................................................................................................................ 14

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 20

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12944-3:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 260 Hnojiva a materiály k vápnění půd, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12944-3:2001.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Proti předešlému vydání byly provedeny následující změny:

a)  bylo revidováno terminologické heslo 3.1.20 „materiál k vápnění půd“;

b)  byla revidována definice 3.2.5 „okyselení“;

c)  bylo revidováno terminologické heslo 3.2.13 „neutralizační hodnota“;

d)  definice 3.2.14 „reaktivita“ byla harmonizována s ISO 8157:2015;

e)  původní terminologické heslo 2.2.15 „měrný povrch“ bylo odstraněno;

f)   bylo přidáno nové terminologické heslo 3.2.15 „poměr nasycení bázemi“;

g)  definice 3.4.2 „účinek vápnění“ byla harmonizována s ISO 8157:2015;

EN 12944 Hnojiva a materiály k vápnění půd – Slovník v současné době sestává z následujících částí:

Část 1: Všeobecné termíny

Část 2: Termíny vztahující se k hnojivům

Část 3: Termíny vztahující se k materiálům pro vápnění půd

Tyto definice nemusí nezbytně odpovídat definicím používaným v národní legislativě.

POZNÁMKA Klasifikační schéma pro hnojiva a materiály k vápnění půd je uvedeno v EN 13535 [1].

1 Předmět normy

Tento dokument definuje termíny vztahující se k materiálům k vápnění půd.

Všechny termíny definované v této části EN 12944 jsou společně s francouzskými a německými ekvivalenty uvedeny v příloze A.

Všechny termíny definované ve všech třech částech EN 12944 jsou společně s francouzskými a německými ekvivalenty uvedeny v příloze B.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.