ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20 Srpen 2016

Asfalty a asfaltová pojiva – Silniční asfalty

ČSN 65 7204

 

Bitumen and bituminous binders – Bitumens for paving

 

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny, definice a označování 4

4 Požadavky 5

Bibliografie 9 

Předmluva

Porovnání s mezinárodními normami

ČSN 65 7204 obsahuje požadavky České republiky na nemodifikované silniční asfalty specifikované v ČSN EN 12591, ČSN EN 13924-1 a ČSN EN 13924-2.

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 45272387, ve spolupráci s Ing. Jiřím Plitzem

Technická normalizační komise: TNK 134 Asfalty a asfaltová pojiva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michal Dalibor

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky České republiky na nemodifikované silniční asfalty, definované evropskými
normami ČSN EN 12591, ČSN EN 13924-1 a ČSN EN 13924-2. Dále jsou specifikovány tři druhy silničních
asfaltů se sníženou teplotou zpracování. Je proveden výběr druhů a výběr volitelných charakteristik, které dosud byly součástí národních příloh evropských norem.

Tato norma nemění metody zkoušení a nejsou dotčeny ani povinnosti při posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) a ustanovení týkající se nařízení EU o stavebních výrobcích č. 305/2011.

Účelem této normy není definovat všechny druhy a kombinace tříd vlastností nemodifikovaných silničních asfaltů vhodných pro použití v pozemních komunikacích. Norma definuje typické druhy, které jsou zavedeny v České republice. Použití jiných druhů nebo jiný výběr technických požadavků se posoudí v procesu osvědčování u oznámeného subjektu podle zákona č.22/1997 v platném znění a vhodnost pro použití ve stavbě se posoudí podle platných norem a předpisů v oboru stavby vozovek.

Silniční asfalty jsou určeny pro výstavbu a údržbu vozovek a konstrukcí pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.