ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.200; 75.160.30

Červen 1998

Zkapalněný ropný plyn a lehké
uhlovodíky - Stanovení hustoty
a relativní hustoty - Metoda tlakového
hustoměru

ČSN
EN IS O 3993

65 6105

 

 

 

Liquified petroleum gas and light hydrocarbons - Determination of density or relative density - Pressure hydrometer method

Gaz de pétrole liquéfiés et hydrocarbures légers - Détermination de la masse volumique ou de la densité relative - Méthode de l' aréomètre sous pression

Flüssiggas und leichte Kohlenwasserstoffe - Bestimmung der Dichte oder der relativen Dichte - Verfahren mittels Druck-Aräometer

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3993:1995. Evropská norma EN ISO 3993:1995 má status české technické normy.

 

This standard is the Czech version of European Standard EN ISO 3993:1995. The European Standard EN ISO 3993:1995 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN ISO 3993:1995 (65 6105) z března 1997.

 

ã Český normalizační institut, 1998

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
42964


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 3993:1995 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 3993:1995 z března 1997 převzala EN ISO 3993:1995 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-0 Veličiny a jednotky - Část 0: Všeobecné zásady (01 1300)

ČSN ISO 5725-1 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice (01 0251) ČSN ISO 5725-2 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření (01 0251)

ČSN ISO 5725-3 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé míry shodnosti normalizované metody měření (01 0251)

ČSN ISO 5725-4 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní metody pro stanovení správnosti normalizované metody měření (01 0251)

ČSN ISO 5725-6 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi (01 0251)

ČSN 01 8003  Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 25 7603  Skleněné areometry s neproměnnou hmotností. Společná ustanovení

ČSN 25 7610  Skleněné areometry s neproměnnou hmotností. Hustoměry pro všeobecné účely. Rozměry

ČSN 25 7612  Skleněné areometry s neproměnnou hmotností. Hustoměry na ropu a výrobky z ropy. Rozměry

ČSN 65 0201  Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady

ČSN 65 6005  Ropa a ropné výrobky. Vzorkovanie

ČSN 68 4063  Čisté chemikálie a činidla. Destilovaná voda

ČSN 70 4410  Laboratorní sklo. Skleněné válce pro aerometry

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Helena Soukupová, IČO 649 03 150

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Exnerová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 3993

EUROPEAN STANDARD

Srpen 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 75.200

 

Deskriptory: petroleum products, liquefied petroleum gases, hydrocarbons, tests, physical tests, determination, density (mass/volume), hydrometers, test equipment

 

Zkapalněný ropný plyn a lehké uhlovodíky - Stanovení hustoty a relativní hustoty - Metoda tlakového hustoměru (ISO 3993:1984)

 

Liquefied petroleum gas and light hydrocarbons - Determination of density or relative density - Pressure hydrometer method (ISO 3993:1984)

Gaz de pétrole liquéfiés et hydrocarbures légers - Détermination de la masse volumique ou de la densité relative - Méthode de l'aréomètre sous pression (ISO 3993:1984)

Flüssigass und leichte Kohlenwasserstoffe - Bestimmung der Dichte oder der relativen Dichte - Verfaren mittels Druck-Aräometer (ISO 3993:1984)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-07-06. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Text mezinárodní normy vypracovaný ISO/TC 28 Ropné výrobky a maziva Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl převzat jako evropská norma technickou komisí CEN/TC 19 Ropné výrobky, maziva a příbuzné výrobky.

 

Této evropské normě se nejpozději do února 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do února 1996.

 

Tato evropská norma byla schválena a v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou níže uvedené členské země povinny tuto evropskou normu převzít: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 3993:1984 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

 

1 Předmět normy a rozsah použití

 

1.1 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení hustoty nebo relativní hustoty zkapalněných ropných plynů a jiných lehkých uhlovodíků. Předepsaný přístroj nesmí být použit pro látky mající tlak par vyšší než 1,4 MPa1) (14 barů) (absolutní tlak par 1,5 MPa) při teplotě zkoušky.

 -- Vynechaný text --