ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 632.95.004.3

13.01.1983

Pesticídy
BALENIE, OZNAČOVANIE A DOPRAVA

ČSN 65 0509*
ST SEV 1975-79


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Pesticides. Requirements for packing, marking and transport

 

Touto normou sa zavádza ST SEV 1975-79 Pesticídy. Balenie, označovanie a doprava (pozri str. 7 až 14) ako čs. štátna norma.

V zmluvno-právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 14), sa používa (v odvolávkach, citáciách a odkazoch) priamo norma RVHP.

Čs. norma sa dopĺňa o čl. 01 až 016 platné iba v ČSSR.

 

I. Všeobecne

 

01. Pesticídy sú chemické látky syntetického a aj prírodného pôvodu, určené na boj proti škodcom, chorobám a prenášačom chorôb, nežiadúcim rastlinám v poľnohospodárstve, lesnom, vodnom a rybnom hospodárstve, v skladoch a priemyselných objektoch. Sem patria aj chemické látky určené na odlisťovanie (defolianty), ďalej vysúšače (desikanty) poľnohospodárskych kultúr, látky na reguláciu rastu, ošetrovanie rán stromov a krov a látky proti obťažnému hmyzu. Všetky tieto prostriedky na ochranu (ďalej iba prostriedky) sa v praxi používajú vo forme prípravkov.

 

02. Názvy základných druhov obalov a hľadiská na ich voľbu sú obsiahnuté v príslušných čs. normách.

 

II. Balenie

 

03. Obal je súčasťou prostriedky. Druh použitého materiálu a spôsob zhotovenia musí byť zvolený tak, aby odolával nárazu, korózii,


ON 65 0509
z 29.6.1965

Účinnosť od:
01.07.1983

29926-- Vynechaný text --