ČESKÁ NORMA

ICS 71.060.10;71.100.20

Květen 1997

Vodík plynný stlačený

ČSN 65 4435


 

 

 

Compressed hydrogen gas

L'hydrogène

Wasserstoff verdichtetes Gas

 

Předmluva

 

Souvisící ČSN

ČSN EN 50014   Nevýbušná elektrická zařízení. Všeobecné požadavky (33 0370)

ČSN ISO 6184-2   Systémy ochrany proti výbuchu. Část 2: Určování ukazatelů výbuch hořlavých plynů ve vzduchu (38 9600)

ČSN 01 8003   Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 33 0371   Nevýbušná elektrická zařízení. Výbušné směsi. Klasifikace a metody zkoušek

ČSN 38 5572   Zemní plyn. Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty a relativní hustoty (neq ISO 6976:1983)

ČSN 38 9000   Požární ochrana. Prostředky. Názvosloví

 

Souvisící právní předpisy

Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 46/1978 sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na  pracovní prostředí,  reg.  v  částce  21/1978 Sb.,  ve  znění  směrnic  MZ  ČSR -  hlavního hygienika  ČSR č. 66/1985 sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 16/1985 Sb., a ve znění výnosu MZSV ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 77/1990 sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 9/1989 Sb.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 65 4435 z 1982-05-20.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Linde Technoplyn a. s. Praha, IČO 00011754, Ing. Ludmila Dvořáková

Pracovník českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Škardová

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21620


Strana 2

1   Předmět normy

 

Tato norma stanoví technické požadavky pro vodík plynný stlačený (dále jen vodík) a platí pro jeho zkoušení, vzorkování, balení, dodávání, dopravu a skladování.

 -- Vynechaný text --