ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.83; 83.080.01 Říjen 2015

Plasty – Slovník

ČSN
EN ISO 472

64 0001

idt ISO 472:2013

Plastics – Vocabulary

Plastiques – Vocabulaire

Kunststoffe – Fachwörterverzeichnis

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 472:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 472:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 472 (64 0001) z června 2013.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 472:2013 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 472 z června 2013 převzala EN ISO 472:2013 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 75 (soubor) (64 0753) Plasty – Stanovení teploty průhybu při zatížení

ČSN EN ISO 291 (64 0204) Plasty – Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení

ČSN EN ISO 294-1 (64 0210) Plasty – Vstřikování zkušebních těles z termoplastů – Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles a zkušebních těles tvaru pravoúhlého hranolu

ČSN EN ISO 294-2 (64 0210) Plasty – Vstřikování zkušebních těles z termoplastů – Část 2: Malá tahová tělesa

ČSN EN ISO 294-3 (64 0210) Plasty – Vstřikování zkušebních těles z termoplastů – Část 3: Malé desky

ČSN ISO 14021 (01 0921) Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a. s., Zlín, IČ 47910381, Ing. Martina Pavlínková, ve spolupráci s Unipetrol RPA Litvínov, Ing. Mertlová, ve spolupráci s VŠCHT Praha, Doc. Ing. A. Kuta, CSc., ve spolupráci s Polymer Institut Brno, Doc. Eva Nezbedová, CSc., ve spolupráci s TZUS, Praha, Ing. Klára Bednářová a ve spolupráci s Ing. Ivo Masaříkem, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 472
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Únor 2013

ICS 01.040.83; 83.080.01 Nahrazuje EN ISO 472:2001

Plasty – Slovník
(ISO 472:2013)

Plastics – Vocabulary
(ISO 472:2013) 

Plastiques – Vocabulaire
(ISO 472:2013)

Kunststoffe – Fachwörterverzeichnis
(ISO 472:2013)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2010-07-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 472:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 472:2013) vypracovala technická komise ISO/TC 61 Plasty ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 249 Plasty, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2013 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit zodpovědným za identifikaci jakýchkoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 472:2001.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 472:2013 byl schválen CEN jako EN ISO 472:2013 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Termíny a definice 7

Bibliografie 170

Rejstřík 171

Úvod

Termíny a definice uvedené v tomto čtvrtém vydání ISO 472 jsou uloženy v Online Browsing Platform (OBP), kde mohou být veřejností bezplatně prohlíženy (ale ne staženy).

V současné době jsou k dispozici následující informace, které jsou uvedeny pro každý termín v každém ze tří jazyků (angličtina, francouzština a němčina):

Kompletní produkt je k dispozici na následující adrese URL. Zkopírujte prosím níže uvedený odkaz do vašeho prohlížeče:

http://www.iso.org/obp

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma definuje termíny používané v plastikářském průmyslu, včetně termínů a definic, které se vyskytují v normách na plasty (vypracovaných ISO/TC 61), a obecných termínů a definic z polymerní vědy používaných ve všech aspektech technologie plastů.

POZNÁMKA Kromě termínů v angličtině a francouzštině (dva ze tří oficiálních jazyků ISO) tento slovník obsahuje termi-
nologické ekvivalenty v němčině; ty byly zahrnuty v rámci odpovědnosti členského orgánu pro Německo (DIN). Avšak pouze termíny a definice uvedené v oficiálních jazycích lze považovat za termíny a definice ISO.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.