ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.20 Duben 2015

Plastové potrubní systémy – Vícevrstvé trubky
pro plynovody v budovách s nejvyšším provozním
tlakem do 5 barů (500 kPa) včetně –
Část 1: Požadavky na systémy

ČSN
ISO 17484-1

64 6442

 

Plastics piping systems – Multilayer pipe systems for indoor gas installations with a maximum operating pressure up to
and including 5 bar (500 kPa) –
Part 1: Specifications for systems

Systèmes de canalisations en matières plastiques – Tubes multicouches et leurs assemblages pour une pression maximale
de service inférieure ou égale à 5 bar (500 kPa) destinés à l’alimentation en gaz à l’intérieur des bâtiments –
Partie 1: Spécifications pour les systèmes

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 17484-1:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 17484-1:2014. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 17484-1 (64 6442) z července 2007.

Anotace obsahu

Tato část ISO 17484 specifikuje obecné a funkční požadavky na systémy vícevrstvých trubek pro trubky, tvarovky a jejich spoje určené pro rozvody plynu v budovách.

PE-X a PE trubky skládající se z hlediska napětí z jedné vrstvy, lepidla a bariérové vrstvy, jsou také zahrnuty v této části ISO 17484.

Tato část ISO 17484 uvádí návod pro navrhování potrubních systémů z vícevrstvých termoplastových trubek, kde polymerní materiál tvoří minimálně 60 % tloušťky stěny. Polymerními materiály, určenými pro vrstvy přenášející napětí a všechny vnitřní vrstvy, má být polyethylen (PE) a/nebo síťovaný polyethylen (PE-X), viz příloha A
této části ISO 17484. Pokud je vnější vrstva vícevrstvých kovových trubek z PE nebo PE-X, pak PE-RT se považuje za PE se specifickými vlastnostmi obvodového napětí (viz 5.4.2).

Maximální provozní tlak PE 80 smí být nižší než 5 bar.

Tato část ISO 17484 je určena pro systémy, které jsou provozovány při teplotách –20 °C až +60 °C.

Pro účely této části ISO 17484 je vrstva síťovaného PE-X a vrstva adheziva považována za vrstvu termoplastického materiálu.

Pro rozměry větší než 63 mm musí být splněny také požadavky ISO 18225.

Tato norma je určena pro plynovody v budovách s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů (500 kPa), včetně.

Tato norma je použitelná pro:

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3:1973nezavedena

ISO 161-1nezavedena

ISO 497:1973nezavedena

ISO 1167 (soubor)zaveden v souboru ČSN EN ISO 1167 (64 3124) Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin – Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku

ISO 3126zavedena v ČSN EN ISO 3126 (64 6406) Plastové potrubní systémy – Plastové součásti – Stanovení rozměrů

ISO 4437-1nezavedena

ISO 4437-2nezavedena

ISO 4437-3nezavedena

ISO 4437-4nezavedena

ISO 4437-5nezavedena

ISO 9080zavedena v ČSN EN ISO 9080 (64 6401) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy – Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti termoplastů ve formě trubek metodou extrapolace

ISO 10146nezavedena

ISO 10838 (soubor)nezaveden

ISO 11357-6zavedena v ČSN EN ISO 11357-6 (64 0748) Plasty – Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) –
Část 6: Stanovení indukční doby oxidace (izotermická OIT) a teploty počátku oxidace (dynamická OIT)

ISO 13480nezavedena

ISO 13623:2000nezavedena

ISO 13951nezavedena

ISO 14531-1nezavedena

ISO 14531-2nezavedena

ISO 17454:2006zavedena v ČSN ISO 17454:2015 (64 6460) Plastové potrubní – Vícevrstvé trubky – Zkouška soudržnosti různých vrstev tahovým přípravkem

ISO 17456:2006zavedena v ČSN ISO 17456:2015 (64 6461) Plastové potrubní systémy – Vícevrstvé trubky –
Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti

ISO 18225nezavedena

EN 713zavedena v ČSN EN 713 (64 3114) Plastové potrubní systémy – Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami z polyolefínů – Stanovení nepropustnosti spojů vnitřním přetlakem při ohybu

EN 1555-3zavedena v ČSN EN 1555-3+A1 (64 6412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv –
Polyethylen (PE) – Část 3: Tvarovky

Souvisící ČSN

ČSN ISO 7-1 (01 4034)Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ČSN EN 1775 (38 6441)Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar – Provozní požadavky, včetně opravy Opr1:2008

ČSN EN 1775 ed. 2 (38 6441)Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar –
Provozní požadavky

ČSN EN ISO 10147 (64 3111)Trubky a tvarovky ze síťovaného polyethylenu (PE-X) – Posouzení stupně zesíťování stanovením obsahu gelu

ČSN EN ISO 12162 (64 3100)Materiály z termoplastů pro tlakové trubky a tvarovky – Klasifikace, označování a konstrukční (výpočtový, návrhový) koeficient

ČSN EN 549 (02 9283)Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva

ČSN EN 573-3 (42 1401)Hliník a slitiny hliníku – Chemické složení a druhy tvářených výrobků – Část 3: Chemické složení a druhy výrobků

ČSN EN 1982 (42 1561)Měď a slitiny mědi – Ingoty a odlitky

ČSN EN 10088-2 (42 0928)Korozivzdorné oceli – Část 2: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití

ČSN EN 12117 (64 3164)Plastové potrubní systémy – Tvarovky, ventily a příslušenství – Stanovení vztahu rychlosti průtoku plynu a poklesu tlaku

Citované předpisy

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 2011-03-09, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Jarmila Kučerová

Technická normalizační komise: TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.