PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.01; 91.140.40 Říjen 2013

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) –
Část 7: Návod pro posuzování shody

ČSN P
CEN/TS 1555-7

64 6412

 

Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Polyethylene (PE) –
Part 7: Guidance for the assessment of conformity

Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux – Polyéthylène (PE) –
Partie 7: Guide pour l’évaluation de la conformité

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Gasversorgung – Polyethylen (PE) –
Teil 7: Empfehlungen für die Beurteilung der Konformität

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS 1555-7:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification CEN/TS 1555-7:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN CEN/TS 1555-7 (64 6412) z března 2005.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN/TS 1555-7:2013 vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor technické normalizace.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Změny proti předchozi normě

Hlavní technické změny proti prvnímu vydání jsou uvedeny v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1555-1:2010 zavedena v ČSN EN 1555-1:2011 (64 6412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 1: Všeobecně

EN 1555-2:2010 zavedena v ČSN EN 1555-2:2011 (64 6412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 2: Trubky

EN 1555-3:2010 nezavedena 1)

EN 1555-4:2011 zavedena v ČSN EN 1555-4:2011 (64 6412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 4: Ventily

EN 1555-5:2010 zavedena v ČSN EN 1555-5:2011 (64 6412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 5: Vhodnost použití systému

EN ISO 6259-1 zavedena v ČSN EN ISO 6259-1 (64 3117) Trubky z termoplastů – Stanovení tahových vlastností – Část 1: Obecná zkušební metoda

EN ISO 12162 zavedena v ČSN EN ISO 12162 (64 3100) Materiály z termoplastů pro tlakové trubky a tvarovky – Klasifikace, označování a konstrukční (výpočtový, návrhový) koeficient

EN ISO 13477 zavedena v ČSN EN ISO 13477 (64 3107) Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin – Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) – Zkouška v malém měřítku v ustáleném stavu (zkouška S4)

Souvisící ČSN

ČSN EN 12007-2 (38 6413) Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně)

ČSN EN ISO 9001:2009 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO/IEC 17065 Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby

ČSN EN ISO/IEC 17021 (015257) Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu

ČSN EN ISO/IEC 17020 (01 5260) Posuzování shody – Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci

ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kali-
bračních laboratoří

ČSN EN ISO 9000 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a. s., Zlín, IČ 47910381, Ing. Marie Bačáková

Technická normalizační komise: TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová

TECHNICKÁ SPECIFIKACE CEN/TS 1555-7
TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Leden 2013

ICS 23.040.01; 91.140.40 Nahrazuje CEN/TS 1555-7:2003

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) –
Část 7: Návod pro posuzování shody

Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Polyethylene (PE) –
Part 7: Guidance for the assessment of conformity  

Systèmes de canalisations en plastique
pour la distribution de combustibles gazeux – Polyéthylène (PE) –
Partie 7: Guide pour l’évaluation de la conformité

Kunststoff-Rohrleitungssysteme
für die Gasversorgung – Polyethylen (PE) –
Teil 7: Empfehlungen für die Beurteilung
der Konformität

Tato technická specifikace (CEN/TS) byla schválena CEN dne 2012-09-11 pro dočasné používání.

Doba platnosti této CEN/TS je zatím omezena na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky týkající se zejména toho, zda může být CEN/TS převedena na evropskou normu.

Je třeba, aby členové CEN oznámili existenci této CEN/TS stejným způsobem, jako je tomu u EN, a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy v platnosti (souběžně s CEN/TS), dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. CEN/TS 1555-7:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 8

4 Zkratky 11

5 Obecně 11

6 Zkoušení a kontrola 11

6.1 Seskupování 11

6.2 Zkoušky typu 12

6.3 Zkoušky na uvolnění šarže (BRT) 19

6.4 Ověřovací zkoušky procesu (PVT) 22

6.5 Kontrolní zkoušky provedené při auditu (AT) 24

6.6 Nepřímé zkoušky (IT) 27

6.7 Kusová výroba a výroba ve velmi malém množství 27

6.8 Výrobky o velkém průměru 27

6.9 Dokumentace 27

Příloha A (normativní) Změna složení směsi 29

A.1 Obecně 29

A.2 Změny 29

A.3 Zkoušky typu požadované pro opakované zkoušky 29

Příloha B (informativní) Matice zkoušek pro PE směsi a výrobky pro potrubní systémy 31

Bibliografie 34

Předmluva

Tento dokument (CEN/TS 1555-7:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 155 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje CEN/TS 1555-7:2003.

EN 1555 sestává z těchto částí:

EN 1555-1 Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 1: Všeobecně

EN 1555-2 Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 2: Trubky

EN 1555-3 Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 3: Tvarovky

EN 1555-4 Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 4: Ventily (Armatury)

EN 1555-5 Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 5: Vhodnost použití systému

CEN/TS 1555-7 Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 7: Návod pro posuzování shody (tato technická specifikace).

Toto vydání CEN/TS 1555-7 je zpracováno s ohledem na technické změny provedené při revizi EN 1555-1, 2, 3, 5 a 4, které byly vydány v roce 2010 a 2011. Návod pro posuzování shody uvedený v tomto dokumentu byl revidován s ohledem na změny zkušebních metod a požadavků uvedených v EN 1555-1, 2, 3, 4 a 5. Zavádí dva nové typy trubek, tj. koextrudované trubky a trubky s odstranitelnou vrstvou. Postupy vzorkování a frekvence vzorkování pro tyto typy trubek byly zavedeny do tabulek uvádějící zkoušky trubek pro TT, BRT, PVT a AT.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou specifikaci CEN povinny oznámit národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Obrázky 1 a 2 mají poskytnout obecnou informaci o způsobu zkoušení a organizaci zkoušek používaných pro posuzování shody. Tato část EN 1555 detailně uvádí hodnocené vlastnosti a také četnost zkoušení a postupy vzorkování pro každý druh zkoušky, tj. pro zkoušku typu (TT), zkoušku pro uvolnění šarže (BRT), ověřovací zkoušku procesu (PVT) a kontrolní zkoušku provedenou při auditu (AT).

Obrázek 1 uvádí schéma typického uspořádání zkoušek pro systém posuzování shody směsí, trubek, tvarovek, ventilů, spojů nebo příslušenství prováděných výrobcem.

[image]

Obrázek 1 – Schéma typického uspořádání zkoušek prováděných výrobcem
pro systém posuzování shody

Obrázek 2 uvádí schéma typického uspořádání zkoušek pro systém posuzování shody směsí, trubek, tvarovek, ventilů, spojů nebo příslušenství prováděných výrobci včetně certifikace třetí stranou.

[image]

Obrázek 2 – Schéma typického uspořádání zkoušek prováděných výrobcem,
včetně certifikace třetí stranou, pro systém posuzování shody

1 Předmět normy

Tato technická specifikace uvádí návod pro posuzování shody směsí, výrobků, spojů a sestav podle odpovídající části (odpovídajících části) EN 1555, která má být součástí plánu kvality výrobce v rámci jeho systému managementu kvality, a návod pro postupy používané při certifikaci třetí stranou.

Doporučuje se, aby systém managementu kvality výrobce odpovídal minimálně požadavkům uvedeným v EN ISO 9001 [2].

POZNÁMKA 1Pokud se provádí certifikace třetí stranou, doporučuje se, aby certifikační orgán byl akreditován podle EN 45011 NP1) [3] nebo EN 45012 NP2) [4] nebo EN ISO/IEC 17020 [5].

Společně s částmi 1 až 5 EN 1555 (viz předmluva) se tato technická specifikace používá pro potrubní systémy z polyethylenu (PE) určené pro rozvod plynných paliv. Používá se pro PE trubky, tvarovky a ventily, jejich spoje a spoje se součástmi z dalších materiálů určených pro následující podmínky:

  1. nejvyšší provozní přetlak, MOP, do 10 barů včetně 1);

  2. referenční provozní teplota 20 °C.

POZNÁMKA 2Pro jiné provozní teploty se použijí nižší redukční koeficienty; viz EN 1555-5.

Tato část EN 1555 neuvádí návod pro posuzování shody pro mechanické tvarovky uvedené v ISO 10838-1 [6], ISO 10838-2 [7] nebo ISO 10838-3 [8], podle aplikace. Pokud je však požadován, pak by plán kvality založený na zkouškách uváděných v ISO 10838-1 [6], ISO 10838-2 [7] nebo ISO 10838-3 [8], měl být stanoven v dohodě mezi uživatelem a výrobcem.

EN 1555 platí pro celý rozsah nejvyšších provozních tlaků a uvádějí požadavky týkající se barevného provedení a aditiv.

POZNÁMKA 3Odpovědností odběratele nebo projektanta je vybrat z této normy odpovídající požadavky, při současném zohlednění konkrétních požadavků a příslušných národních předpisů a technických pravidel pro instalaci nebo kódů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.