ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.20; 23.040.45                                                                                                                    Červen 2005

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů
plynu uložených v zemi -
Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

ČSN
EN 14408-3

64 6421

 

Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks -
Part 3: Lining with close-fit pipes

Systèmes de canalisations plastiques pour la rénovation des réseaux de gaz enterrés -
Partie 3: Tubage par tuyau continu sans espace annulaire

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Renovierung von erdverlegten Gasversorgungsnetzwerken -
Teil 3: Close-Fit-Lining

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14408-3:2004. Evropská norma EN 14408-3:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14408-3:2004. The European standard EN 14408-3:2004 has the status of a Czech Standard.

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73374
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1555-1:2002 zavedena v ČSN EN 1555-1:2003 (64 6412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně

EN 1555-2:2002 zavedena v ČSN EN 1555-2:2003 (64 6412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky

EN 1555-3:2002 zavedena v ČSN EN 1555-3:2003 (64 6412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) -- Část 3: Tvarovky

EN 1555-4 zavedena v ČSN EN 1555-4:2003 (64 6412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 4: Armatury

EN 1555-5 zavedena v ČSN EN 1555-5:2003 (64 6412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost pro použití

EN 14408-1:2004 zavedena v ČSN EN 14408-1 (646421) Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 1:Všeobecně

EN ISO 899-1:2003 zavedena v ČSN EN ISO 899:2004 (64 0621) Plasty - Stanovení krípového chování -
Část 1: Kríp v tahu

prEN ISO 3126 nezavedena

ISO 12176-1 zavedena v ČSN ISO 12176-1:2002 (64 3106) Trubky a tvarovky z plastů - Zařízení pro tavné svařování polyethylenových systémů - Část : Svařování na tupo

ISO 12176-2 zavedena v ČSN ISO 12176-2:2002 (64 3106) Trubky a tvarovky z plastů - Zařízení pro tavné svařování polyethylenových systémů - Část 2: Elektrosvařování

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín, IČ 47970381, Ing. Marie Bačáková

Technická normalizační komise: TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                             EN 14408-3
EUROPEAN STANDARD                                                                                             Září 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.040.01; 23.040.45

Plastové potrubní systémy
pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi -
Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

Plastics piping systems
for renovation of underground gas supply networks -
Part 3: Lining with close-fit pipes

 

Systèmes de canalisations plastiques pour la
rénovation des réseaux de gas enterrés -
Partie 3: Tubage par tuyau continu sans espace
annulaire

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für sie
Renovierung von erdverlegten
Gasversorgungsnetzwerken -
Teil 3: Close-Fit-Lining

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-06-29.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 14408-3:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1         Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2         Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3         Termíny a definice, symboly a zkratky............................................................................................................................. 8

4         Trubky ve stavu „M“............................................................................................................................................................ 11

5         Tvarovky ve stavu „M“......................................................................................................................................................... 12

6         Armatury.............................................................................................................................................................................. 12

7         Vhodnost systému pro účely vyvložkování ve stavu „I“................................................................................................ 12

8         Instalační praxe.................................................................................................................................................................. 14

Příloha A (informativní) Doporučené schéma posuzování shody....................................................................................... 17

Příloha B (normativní) Průmyslově skládané polyethylenové (PE) trubky. Zkoušení tvarové paměti........................... 21

Příloha C (informativní) Skládané polyethylenové (PE) trubky. Stanovení odolnosti proti obvodovému tahovému
napětí při konstantní teplotě......................................................................................................................................................... 22

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 26


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 14408-3:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 155 „Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy", jejíž sekretariát řídí NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2005 dát statut národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2005.

Systémové normy pro renovace, které se zabývají následujícími aplikacemi jsou buď k dispozici nebo se připravují:

      Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi

      Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi (tato norma)

      Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi

      Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi

      Plastové potrubní systémy pro renovace průmyslových potrubí

Tyto systémové normy se odlišují od systémových norem týkajících se běžně instalovaných plastových potrubních systémů stanovením požadavků na určité vlastnosti v instalovaném stavu po zhotovení na místě. Tím jsou navíc specifikovány požadavky pro vyráběné součásti potrubních systémů.

Tyto systémové normy jsou doplněny informacemi obsaženými v normách ISO/TR 11295[5] a EN 13689[2], (uvedeny v bibliografii).

Systémová norma EN 14408 obsahuje následující čtyři části:

-    Část 1: Všeobecně

-    Část 21): Vyvložkování kontinuálními trubkami

-    Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami (tato norma)

-    Část 41) Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě

Požadavky na jakoukoliv skupinu renovačních metod obsahuje Část 1: Všeobecně, která se používá ve spojení s odpovídající jinou částí. Například pro požadavky vztahující se k „vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami“ se musí brát v úvahu Část 1 i Část 3.

Pro usnadnění přímého srovnávání jednotlivých skupin renovačních metod byla přijata pro všechny části stejná struktura kapitol.

Všeobecné členění, skladbu kapitol a vztah mezi EN 14408 a systémovými normami pro ostatní oblasti použití znázorňuje obrázek 1.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

_______________

1)    V době publikace této normy nebyly normalizační činnosti na prEN 14408-2 a prEN 14408-4 zahájeny.


Strana 6

image004.jpg

Obrázek 1 - Struktura systémových norem pro renovaci


Strana 7

1 Předmět normy

Tato Část 3 EN 14408 ve spojení s EN 14408-1:2004 specifikuje požadavky a metody zkoušení pro renovace rozvodů plynu vyvložkováním těsně přiléhajícími trubkami.

Uvádí požadavky na trubky z polyethylenu (PE) určené pro nezávislé i interaktivní vyvložkování tlakových trubek a odpovídající tvarovky a spojky používané pro konstrukci vyvložkovacího systému. Je možno je použít pro vyvložkovací plastové systémy za následujících podmínek:

a)  nejvyšší provozní tlak (MOP) do 10 bar1) (včetně);

b)  provozní teplota 20 °C jako referenční teplota.

POZNÁMKA Pro jiné provozní teploty se používá snižující koeficient, viz EN 1555-5.-- Vynechaný text --