ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.20; 23.040.45                                                                                                                    Červen 2005

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů
plynu uložených v zemi -
Část 1: Všeobecně

ČSN
EN 14408-1

64 6421

 

Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks - Part 1: General

Systèmes de canalisations plastiques pour la rénovation des réseaux de gaz enterrés - Partie 1: Généralités

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Renovierung von erdverlegten Gasversorgungsnetzwerken - Teil 1: Allgemeines

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14408-1:2004. Evropská norma EN 14408-1:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14408-1:2004. The European standard EN 14408-1:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73365
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 12007-1 zavedena v ČSN EN 12007-1 (38 6413) Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 1: Všeobecné funkční požadavky

EN 12007-2 zavedena v ČSN EN 12007-2 (38 6413) Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně)

EN 12007-4 zavedena v ČSN EN 12007-4 (38 6413) Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce

EN 12327 zavedena v ČSN EN 12327-1 (38 6414) Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky

EN 14408-3 zavedena v ČSN EN 14408-3 (64 6421) Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

EN ISO 472:2001 zavedena v ČSN EN ISO 472:2004 (64 0001) Plasty - Slovník

EN ISO 1043-1:2001 zavedena v ČSN EN ISO 1043-1:2002 (64 0002) Plasty - Symboly a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich speciální vlastnosti

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín, IČ 47970381, Ing. Marie Bačáková

Technická normalizační komise: TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                             EN 14408-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                             Září 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.040.20; 23.040.45

Plastové potrubní systémy
pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi -
Část 1: Všeobecně

Plastics piping systems for renovation
of underground gas supply networks -
Part 1: General

 

Systèmes de canalisations plastiques pour la
rénovation des réseaux de gas enterrés -
Partie 1: Généralités

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die
Renovierung von erdverlegten
Gasversorgungsnetzwerken -
Teil 1: Allgemeines

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-07-29.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 14408-1:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice, symboly a zkratky............................................................................................................................. 8

4          Trubky ve stavu „M“............................................................................................................................................................ 15

5          Tvarovky ve stavu „M“......................................................................................................................................................... 16

6          Armatury.............................................................................................................................................................................. 17

7          Vhodnost systému pro účely vyvložkování ve stavu „I“................................................................................................ 17

8          Instalační praxe.................................................................................................................................................................. 18

Příloha A (informativní) Doporučené schéma posuzování shody........................................................................................ 21

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 24


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 14408-1:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 155 „Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy", jejíž sekretariát řídí NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2005 dát statut národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2005.

Tato norma je součástí systémové normy pro plastové potrubní systémy z různých materiálů používaných pro renovace stávajících potrubních systémů pro specifické aplikace. Systémové normy pro renovace, které se zabývají následujícími aplikacemi jsou buď k dispozici nebo se připravují:

      Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi

      Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi

      Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi (tato norma)

      Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi

      Plastové potrubní systémy pro renovace průmyslových potrubí

Tyto systémové normy se odlišují od systémových norem týkajících se běžně instalovaných plastových potrubních systémů stanovením požadavků na určité vlastnosti v instalovaném stavu po zhotovení na místě. Tím jsou navíc specifikovány požadavky pro vyráběné součásti potrubních systémů.

Každá systémová norma obsahuje:

      Část 1: Všeobecně (tato norma)

a následující části týkající se všech použitelných skupin renovačních metod:

      Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami

      Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

      Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě

      Část 5: Vyvložkování jednotlivými trubkami (pro tyto aplikace se nepoužívá)

      Část 6: Vyvložkování vloženými hadicemi (pro tyto aplikace se nepoužívá)

      Část 7: Vyvložkování spirálově navíjenými trubkami (pro tyto aplikace se nepoužívá)

Pro usnadnění přímého srovnávání skupin renovačních metod, byla přijata pro všechny části stejná struktura kapitol.

Všeobecné členění, skladbu kapitol a vztah mezi EN 14408 a systémovými normami pro ostatní oblasti použití znázorňuje obrázek 1.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

image004.jpg

Obrázek 1 - Struktura systémových norem pro renovaci


Strana 7

Úvod

Požadavky na všechny renovační postupy obsahuje Část 1: Všeobecně, která se používá ve spojení s jinou příslušnou částí. Například pro požadavky vztahující se na Vyvložkování kontinuálními trubkami je nutné brát v úvahu Část 1 i Část 2. Doplňující informace obsahuje ISO/TR 11295[7] a EN 13689[1], které jsou citovány v bibliografii.

Ne všechny technické postupy jsou použitelné pro každou oblast aplikace a proto každá systémová norma obsahuje jiný počet částí. Pro tuto normu EN 14408 se použijí části 1, 21), 3 a 41).

Doporučené postupy pro posuzování shody plastových potrubních systémů se všemi odpovídajícími požadavky jsou uvedeny v každé části formou informativních příloh.

_______________

1)    V době publikace této normy nebyly normalizační činnosti na prEN 14408-2 a prEN 14408-4 zahájeny.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje požadavky a metody zkoušení pro plastové potrubní systémy používané pro renovaci rozvodů plynu uložených v zemi. Je použitelná jak pro vyráběné trubky a tvarovky, tak i pro instalované vyvložkovací systémy; nevztahuje se na stříkané povlaky, stávající potrubí nebo jiné výplně mezikruží.

Doporučené funkční požadavky na systém jsou uvedeny v EN 12007 část 1 a 4.

Tato část EN 14408 uvádí všeobecné požadavky, které jsou společné pro všechny renovační metody definované v 3.2.-- Vynechaný text --