ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.01; 91.140.60                                                                                                                  Prosinec 2004

Plastové potrubní systémy
pro rozvod horké a studené vody -
Síťovaný polyethylen (PE-X) -
Část 1: Všeobecně

ČSN
EN ISO 15875-1

64 6413

                                                                                               idt ISO 15875-1:2003

Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) -
Part 1: General

Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide - Polyéthylène réticulé (PE-X) -
Partie 1: Généralités

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Warm- und Kaltwasserinstallation - Vernetztes Polyethylen (PE-X) -
Teil 1: Allgemeines

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 15875-1:2003. Evropská norma EN ISO 15875-1:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 15875-1:2003. The European standard EN ISO 15875-1:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15875-1 z července 2004.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71822
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 15875-1:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO z července 2004 převzala EN ISO 15875-1:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN ISO 15875-2:2003 zavedena v ČSN EN ISO 15875-2:2004 (64 6413) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 2: Trubky

EN ISO 15875-3:2003 zavedena v ČSN EN ISO 15875-3:2004 (64 6413) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 3: Tvarovky

ISO 472:1999 zavedena v ČSN EN ISO 472:2004 (640001) Plasty - Slovník

ISO 1043-1:2001 zavedena v ČSN EN ISO 1043-1:2002 (64 0002) Plasty -- Symboly a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich speciální charakteristiky

Související předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Vyhláška MZ č. 37/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín, IČ 47970381, Ing. Marie Bačáková

Technická normalizační komise: TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                       EN ISO 15875-1
EUROPEAN STANDARD                                                                               Prosinec 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.040.01; 91.140.60

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody -
Síťovaný polyethylen (PE-X) -
Část 1: Všeobecně
(ISO 15875-1:2003)

Plastics piping systems for hot and cold water installations -
Crosslinked polyethylene (PE-X) -
Part 1: General

(ISO 15875-1:2003)

 

Systèmes de canalisations en plastique pour
les installations d'eau chaude et froide -
Polyethylène réticulé (PE-X) -
Partie 1: Généralités
(ISO 15875-1:2003)

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Warm-
und Kaltwasserinstallation -
Vernetztes Polyethylen (PE-X) -
Teil 1: Allgemeines
(ISO 15875-1:2003)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-03-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky       Ref. č. EN ISO 15875-1:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice, symboly a zkratky............................................................................................................................. 7

3.1       Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

3.2       Symboly............................................................................................................................................................................... 10

3.3       Zkratky.................................................................................................................................................................................. 11

4          Klasifikace provozních podmínek................................................................................................................................... 11

5          Materiál................................................................................................................................................................................ 12

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

5.2       Vliv na pitnou vodu............................................................................................................................................................. 12

5.3       Znovu zpracovatelný materiál.......................................................................................................................................... 12

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 13


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 15875-1:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 155 „Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy", jejíž sekretariát řídí NEN, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 138 „Plastové trubky, tvarovky a ventily pro dopravu tekutin".

POZNÁMKA Tato norma prošla připomínkovým řízením CEN jako prEN 12318-1:1996.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2004 dát statut národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2005.

Tato norma je součástí systémové normy pro plastové potrubní systémy z jednotlivých materiálů pro specifické aplikace. Existuje více takových systémových norem.

Systémové normy vycházejí z výsledků práce ISO/TC 138 „Plastové trubky, tvarovky a ventily pro rozvod tekutin“, která je technickou komisí Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).

Jsou podporovány jednotlivými zkušebními normami, na které jsou uvedeny odkazy v systémových
normách.

Systémové normy jsou slučitelné s obecnými normami na funkční požadavky a doporučenými postupy pro instalace.

EN ISO 15875 se společným názvem Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody -
Síťovaný polyethylen (PE-X)
obsahuje následující části1)

      Část 1: Všeobecně (tato norma)

      Část 2: Trubky

      Část 3: Tvarovky

      Část 5: Vhodnost použití systému

      Část 7: Směrnice pro posuzování shody (CEN ISO/TS 15875-7).

Tato část EN ISO 15875:2003 obsahuje bibliografii.

V době publikace této normy existují následující systémové normy pro plastové potrubní systémy z jiných materiálů používaných pro stejnou aplikaci:

EN ISO 15874 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen  (PP) (ISO 15874:2003)

EN ISO 15876 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybutylen (PB) (ISO 15876:2003)

EN ISO 15877 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) (ISO 15877:2003)

Pro trubky a tvarovky, které podle výrobce nebo certifikační organizace vyhovovaly odpovídající národní normě před 1. listopadem 2003, může zůstat národní norma v používání do 30. listopadu 2005.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

_______________

1)    Tato systémová norma nezahrnuje Část 4: Pomocné zařízení a Část 6: Návod na instalaci. Pro pomocné zařízení se používají jiné normy. Návod na instalaci plastových potrubních systémů vyrobených z jiných materiálů určených k použití pro rozvody horké a studené vody, je uveden v ENV 12108.


Strana 6

Úvod

Systémová norma, jejíž součástí je tato část 1, specifikuje požadavky na potrubní systémy a jejich součásti vyrobené ze síťovaného polyethylenu (PE-X). Potrubní systém je určen pro použití v rozvodech horké a studené vody.

Vzhledem k možnému nepříznivému vlivu na jakost pitné vody se na výrobky podle EN ISO 15875 vztahují následující opatření:

      tato norma neuvádí informace, zda může být výrobek použit bez dalších opatření v kterékoli z členských zemí EU a EFTA;

      je třeba poznamenat, že stávající národní pravidla týkající se používání a/nebo vlastností těchto výrobků zůstávají do přijetí ověřitelných evropských kritérií v platnosti.

Požadavky a metody zkoušení pro součásti potrubních systémů jsou specifikovány v části 2 a části 3 EN ISO 15875:2003. Charakteristiky pro posouzení vhodnosti použití systému (hlavně spojů) jsou uvedeny v části 5. Část 7 (CEN ISO/TS 15875-7) obsahuje směrnici pro posuzování shody.

Tato část EN ISO 15875 specifikuje obecné aspekty plastových potrubních systémů.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato část EN ISO 15875 specifikuje obecná hlediska pro potrubní systémy ze síťovaného polyethylenu (PE-X) určené pro rozvod horké a studené vody uvnitř budov bez ohledu na to, zda se jedná o vodu pitnou (domácí systémy) nebo vodu pro vytápěcí systémy, za výpočtových tlaků a teplot odpovídajících třídě použití (viz tabulka 1).

Tato norma zahrnuje rozsah provozních podmínek (třídy použití), výpočtové tlaky a rozměrové třídy trubek. Pro hodnoty TD, Tmax a Tmal, které přesahují hodnoty uvedené v tabulce 1, nelze tuto normu používat.

POZNÁMKA Odběratel nebo zadavatel je odpovědný za vhodný výběr podle uvedených hledisek, při zvážení svých konkrétních požadavků a příslušných národních předpisů, technických pravidel pro instalaci nebo kódů.

Norma také specifikuje parametry pro metody zkoušení citované v této normě.

Spolu s dalšími částmi se EN ISO 15875 (viz Předmluva) používá pro PE-X trubky, tvarovky, jejich spoje a spoje se součástmi z jiných plastových a neplastových materiálů určených pro rozvody horké a studené vody.-- Vynechaný text --