ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.20; 91.140.60                                                                                                                Červenec 2004

Plastové potrubní systémy pro rozvod
horké a studené vody -
Polypropylen (PP) -
Část 2: Trubky

ČSN
EN ISO15874
-2

64 6415

                                                                                               idt ISO 15874 -2:2003

Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 2: Pipes

Systèmes de canalisations en plastique pour des installations d'eau chaude et froide - Polypropylène (PP) - Partie 2: Tubes

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für Warm- und Kaltwasserinstallation - Polypropylen (PP) - Teil 2: Rohre

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 15874 -2:2003. Evropská norma EN ISO 15874 -2:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 15874 -2:2003. The European standard EN ISO 15874 -2:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70740
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 578 zavedena v ČSN EN 578 (64 3110) Plastové potrubní systémy - Plastové trubky a tvarovky -
Stanovení neprůhlednosti

EN 743:1994 zavedena v ČSN EN 743:1996 (64 3116) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy -
Trubky z termoplastů - Stanovení podélného smrštění

EN 921:1994 zavedena v ČSN EN 921:1997 (64 3124) Plastové potrubní systémy - Trubky z termo-plastů -
Stanovení odolnosti proti stálému vnitřnímu přetlaku za konstantní teploty (včetně tiskové opravy z 1995)

EN ISO 15874-1:2003 zavedena v ČSN EN ISO 15874-1:2004 (64 6415) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 1: Všeobecně

EN ISO 15874-5 zavedena v ČSN EN ISO 15874-5:2004 (64 6415) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 5: Vhodnost použití systému

EN ISO 3126 zavedena v ČSN EN ISO 3126 (64 6406) Plastové potrubní systémy - Součásti z termo-plastů - Stanovení rozměrů (v návrhu)

ISO 9080 zavedena v ČSN EN ISO 9080 (64 6401) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy -
Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti materiálů z termoplastů ve formě trubek metodou extrapolace

ISO 1133 zavedena v ČSN EN ISO 1133 (64 0861) Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů

ISO 9854-1 dosud nezavedena

ISO 9854-2 dosud nezavedena

Upozornění na národní poznámku

V článku 4.2 je doplněna vysvětlující národní poznámka.

Upozornění na národní přílohu

Do normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), v níž jsou uvedeny maximální odchylky kruhovitosti (ovality) trubek, které tato norma neuvádí. Hodnoty byly stanoveny v souladu s hodnotami pro tvarovky uvedenými v tabulce 4 EN ISO 15874-3.

Související předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Vyhláška MZ č. 37/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín, IČ 47970381, Ing. Marie Bačáková

Technická normalizační komise: TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                       EN ISO 15874 -2
EUROPEAN STANDARD                                                                              
Prosinec 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.040.20; 91.140.60

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) -
Část 2: Trubky
(ISO 15874
-2:2003)

Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) -
Part 2: Pipes
(ISO 15874
-2:2003)

 

Systèmes de canalisations en plastique
pour des installations d'eau chaude et froide -
Polypropylène (PP) -
Partie 2: Tubes
(ISO 15874
-2:2003)

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für Warm-
und Kaltwasserinstallation - Polypropylen (PP) -
Teil 2: Rohre
(ISO 15874
-2:2003)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-03-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky       Ref. č. EN ISO 15874 -2:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice, symboly a zkratky............................................................................................................................. 8

4          Materiál.................................................................................................................................................................................. 8

4.1       Materiál trubek..................................................................................................................................................................... 8

4.2       Vyhodnocení hodnot sLCL................................................................................................................................................... 8

4.3       Vliv na pitnou vodu.............................................................................................................................................................. 8

5          Všeobecné vlastnosti....................................................................................................................................................... 12

5.1       Vzhled.................................................................................................................................................................................. 12

5.2       Neprůhlednost................................................................................................................................................................... 12

6          Geometrické vlastnosti..................................................................................................................................................... 12

6.1       Všeobecné.......................................................................................................................................................................... 12

6.2       Rozměry trubek.................................................................................................................................................................. 13

7          Mechanické vlastnosti...................................................................................................................................................... 16

8          Fyzikální a chemické vlastnosti....................................................................................................................................... 17

9          Požadavky na provedení................................................................................................................................................... 18

10        Značení................................................................................................................................................................................ 18

10.1     Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 18

10.2     Minimální požadované značení....................................................................................................................................... 18

Příloha A (informativní)................................................................................................................................................................. 19

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 21

Národní příloha NA (informativní)............................................................................................................................................... 22


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 15874-1:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 155 „Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy“, jejíž sekretariát řídí NEN, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 138 „Plastové trubky, tvarovky a ventily pro dopravu tekutin“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2004 dát statut národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2005.

POZNÁMKA Tato norma prošla připomínkovým řízením CEN jako prEN 12202-2:1995.

Tato norma je součástí systémové normy pro plastové potrubní systémy z jednotlivých materiálů pro specifické aplikace. Existuje více takových systémových norem.

Systémové normy vycházejí z výsledků práce ISO/TC 138 „Plastové trubky, tvarovky a ventily pro rozvod tekutin“, která je technickou komisí Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).

Jsou podporovány jednotlivými zkušebními normami, na které jsou uvedeny odkazy v systémových normách.

Systémové normy jsou slučitelné s obecnými normami na funkční požadavky a praktickými doporučeními pro instalace.

EN ISO 15874:2003 se společným názvem Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody -
Polypropylen (PP) obsahuje následující části
1)

      Část 1: Všeobecně

      Část 2: Trubky (tato norma)

      Část 3: Tvarovky

      Část 5: Vhodnost použití systému

      Část 7: Směrnice pro posuzování shody (CEN ISO/TS 15874-7).

Tato část EN ISO 15874:2003 obsahuje

      Přílohu A (informativní): Odvození Scalc,max,

      Bibliografii.

V době publikace existují následující systémové normy pro plastové potrubní systémy z jiných materiálů používaných pro stejnou aplikaci:

EN ISO 15875 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) (ISO 15875:2003)

EN ISO 15876 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybutylen (PB) (ISO 15876:2003)

EN ISO 15877 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) (ISO 15877:2003)

Pro trubky a tvarovky, které podle výrobce nebo certifikační organizace vyhovovaly odpovídající národní normě před 1. listopadem 2003, může zůstat národní norma v používání do 30. listopadu 2005.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

_______________

1)    Tato systémová norma nezahrnuje část 4: Pomocné zařízení nebo část 6: Návod na instalaci. Pro pomocné zařízení se používají jiné normy. Návod na instalaci plastových potrubních systémů vyrobených z jiných materiálů určené k použití pro rozvody horké a studené vody, je uveden v ENV 12108 [1].


Strana 6

Úvod

Systémová norma, jejíž součástí je tato část 2, specifikuje požadavky na potrubní systémy vyrobené z polypropylenu (PP). Potrubní systém je určen pro použití v rozvodech horké a studené vody.

Vzhledem k možnému nepříznivému vlivu na jakost pitné vody se na výrobky podle této normy vztahují následující opatření:

      tato norma neuvádí informace, zda může být výrobek použit bez dalších opatření v kterékoli z členských zemí EU a EFTA;

      je třeba poznamenat, že stávající národní pravidla týkající se používání a/nebo vlastností těchto výrobků zůstávají do přijetí ověřitelných evropských kritérií v platnosti.

Požadavky a metody zkoušení pro materiály a součásti jiné než trubky jsou specifikovány v části 1 a části 3 EN ISO 15874:2003. Charakteristiky pro posouzení vhodnosti použití (hlavně pro spoje) jsou uvedeny v části 5. Část 7 (CEN ISO/TS 15874-7:2003) obsahuje směrnici pro posuzování shody.

Tato část EN ISO 15874 specifikuje vlastnosti trubek.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato část EN ISO 15874 specifikuje vlastnosti trubek vyrobených z polypropylenu (PP) pro potrubní systémy určené pro rozvod horké a studené vody uvnitř budov bez ohledu na to, zda se jedná o vodu pitnou (domácí systémy) nebo vodu pro vytápěcí systémy, za výpočtových tlaků a teplot odpovídajících třídě použití (viz tabulka 1 EN ISO 15874-1:2003).

Tato norma zahrnuje rozsah provozních podmínek (třídy použití), výpočtové tlaky a rozměrové třídy trubek. Pro hodnoty TD, Tmax a Tmal, které přesahují hodnoty uvedené v tabulce 1 části 1, nelze tuto normu používat.

POZNÁMKA 1 Odběratel nebo zadavatel je odpovědný za vhodný výběr podle uvedených hledisek, při zvážení svých konkrétních požadavků a příslušných národních předpisů, technických pravidel pro instalaci nebo kódů.

Norma také specifikuje parametry pro metody zkoušení citované v této normě.

Spolu s dalšími částmi EN ISO 15874 (viz Předmluva) se používá pro PP trubky, jejich spoje a spoje se součástmi z jiných plastových a neplastových materiálů určených pro rozvod horké a studené vody.

Je použitelná pro trubky s bariérovou (bariérovými) vrstvou (vrstvami) nebo bez bariérové (bariérových) vrstvy (vrstev).

POZNÁMKA 2 V případě plastových trubek s tenkou bariérovou vrstvou, např. k zabránění nebo výraznému snížení difúze plynů a propustnosti světla do stěny trubky nebo skrze stěnu trubky, jsou požadavky na výpočtové napětí zcela splněny základním polymerem (PP).-- Vynechaný text --