ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.20                                                                                                                                  Květen 2022

Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) –
Zkušební metoda pro stanovení odolnosti
proti počáteční kruhové deformaci

ČSN
ISO 10466

64 3147

 

Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes – Test method to prove the resistance to initial ring deflection

Tubes en plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) – Méthode d’essai pour établir la résistance à la déflexion annulaire initiale

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 10466:2021. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 10466:2021. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 10466 (64 3147) z května 2014.

Anotace obsahu

Tento dokument specifikuje metodu stanovení odolnosti proti počáteční kruhové deformaci bez viditelného poškození povrchu a/nebo bez porušení struktury pro sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP).


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Přehled změn je uveden v předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3126 zavedena v ČSN EN ISO 3126 (64 6406) Plastové potrubní systémy – Plastové součásti – Stanovení rozměrů

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Marie Chalupová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.