ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.20                                                                                                                                  Březen 2020

Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) – Stanovení počáteční kruhové pevnosti

ČSN
ISO 7685

64 6473

 

Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes – Determination of initial ring stiffness

Tubes en plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) – Détermination de la rigidité annulaire initiale

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 7685:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 7685:2019. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 7685 (64 6473) z června 2015.

Anotace obsahu

Tento dokument specifikuje metody stanovení počáteční kruhové pevnosti trubek vyrobených z reaktoplastů
vyztužených skleněnými vlákny (GRP). Jsou zde uvedeny dvě rovnocenné metody (konstantní zatížení a konstantní deformace), které se mohou použít pro všechny průměry, podle limitů specifikované deformace.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Přehled změn je uveden v předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3126 zavedena v ČSN EN ISO 3126 (64 6406) Plastové potrubní systémy – Plastové součásti – Stanovení rozměrů

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Marie Chalupová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.