ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.45; 23.040.20                                                                                                                       Říjen 2019

Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) – Metody zkoušení
pro ověření konstrukce zámkových spojů
hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním

ČSN
ISO 7432

64 3151

 

Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings – Test methods to prove the design of locked
socket-and-spigot joints, including double-socket joints, with elastomeric seals

Tubes et raccords en plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) – Méthodes d’essai pour confirmer
la conception des assemblages mâle-femelle verrouillés, y compris ceux à double emboîture avec joints d’étanchéité
en élastomère

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 7432:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 7432:2018. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 7432 (64 3151) ze září 2012.

Anotace obsahu

Tento dokument uvádí metody zkoušení pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním pro potrubní systémy uložené v zemi i nadzemní aplikace vyro-
bené z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP). Zahrnuje metody zkoušení těsnosti a odolnosti proti poškození spoje, když jsou vystaveny specifické kombinaci úhlového pohybu, stlačení (deformaci) kolmého k ose trubky a vnitřního přetlaku. Předpokládá, že spoj bude vystaven vlivu osového namáhání.

Tento dokument platí pro spoje pro tlakové i netlakové aplikace. Zkoušky jsou použitelné pro hodnocení spojů pro rozvod kapalin při teplotách uvedených v odpovídajících normách.

Spoje zkoušené v souladu s tímto dokumentem jsou vystaveny podmínkám, které měří jejich funkční charakteristiky a tím ověřují vhodnost konstrukce spoje, zejména pro účely zkoušek typu. Způsobilost spoje se stanoví pouze podle zkušebních sestav a konfigurací popsaných v tomto dokumentu.

S výjimkou zkoušek ohybem (9.5) jsou tyto zkoušky použitelné pro spoje s trubkami a tvarovkami všech jmenovi-
tých průměrů. Není-li mezi výrobcem a odběratelem dohodnuto jinak, zkoušky ohybem popsané v 9.5 jsou použitelné pro spoje s trubkami a tvarovkami až do DN 600 včetně.

Zkušební postupy v tomto dokumentu poškozují zkušební vzorek, který po těchto zkouškách není vhodný pro opakované použití. Postup zkoušky je určen pro účely zkoušek typu.

Tento dokument je použitelný pouze pro spoje a specifikuje metody zkoušení pro ověření jeho konstrukce.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Marie Chalupová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.