ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.01; 93.030                                                                                                                    Červenec 2019

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) –
Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem
a pro systém, typ B

ČSN
EN 13476-3
64 6444

 

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage – Structured-wall piping systems
of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) –
Part 3: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled external surface and the system, Type B

Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs dassainissement sans pression enterrés – Systèmes de canalisations à parois structurées en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP)
et polyéthylène (PE) –
Partie 3: Spécifications pour les tubes et raccords avec une surface interne lisse et une surface externe profilée
et le système, de Type B

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen – Rohrleitungssysteme
mit profilierter Wandung aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) –
Teil 3: Anforderungen an Rohre und Formstücke mit glatter Innen- und profilierter Au
ßenfläche
und an das Rohrleitungssystem, Typ B

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13476-3:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13476-3:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-04-30 se nahrazuje ČSN EN 13476-3+A1 (64 6444) ze srpna 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s rozhodnutím technického výboru CEN/BT č. C206/2018 dovoleno do 2021-04-30 používat dosud platnou ČSN EN 13476-3+A1 (66 8694) ze srpna 2009.

Změny proti předchozí normě

Přehled změn je uveden v kapitole evropská předmluva.

Informace o citovaných dokumentech

EN 476 zavedena v ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů

EN 681-1 zavedena v ČSN EN 681-1 (63 3002) Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž

EN 681-2 zavedena v ČSN EN 681-2+A1 (63 3002) Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 2: Termoplastické elastomery

EN 681-4 zavedena v ČSN EN 681-4+A1 (63 3002) Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 4: Lité polyurethanové těsnící části

EN 1401-1zavedena v ČSN EN 1401-1 (64 3172) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

EN 1852-1zavedena v ČSN EN 1852-1 (64 3168) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Polypropylen (PP) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

EN 12099 zavedena v ČSN EN 12099 (64 3152) Plastové potrubní systémy – Materiály a komponenty z polyetylénu – Stanovení obsahu těkavých látek

EN 12666-1 zavedena v ČSN EN 12666-1+A1 (64 6435) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Polyethylen (PE) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

EN 13476-1:2018zavedena v ČSN EN 13476-1:2019 (64 6444) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného
polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení

EN 13476-2:2018zavedena v ČSN EN 13476-2:2019 (64 6444) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného
polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A

EN 14680 zavedena v ČSN EN 14680 ed. 2 (66 8694) Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů – Specifikace

EN 14758-1zavedena v ČSN EN 14758-1 (64 6433) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

EN 15346:2014zavedena v ČSN EN 15346:2015 (64 5805) Plasty – Recyklované plasty – Charakterizace poly-
vinylchloridových (PVC) recyklátů

EN ISO 580 zavedena v ČSN EN ISO 580 (64 3119) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy – Vstřikované tvarovky z termoplastů – Vizuální stanovení vlivu zahřátí

EN ISO 1133-1zavedena v ČSN EN ISO 1133-1 (64 0861) Plasty – Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů – Část 1: Standardní metoda

EN ISO 1158 zavedena v ČSN EN ISO 1158 (64 0323) Plasty – Homopolymery a kopolymery vinylchloridu – Stanovení obsahu chloru

EN ISO 1167-1zavedena v ČSN EN ISO 1167-1 (64 3124) Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin – Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku – Část 1: Obecné metody

EN ISO 1167-2zavedena v ČSN EN ISO 1167-2 (64 3124) Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin – Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku – Část 2: Příprava zkušebních těles

EN ISO 1183-1 zavedena v ČSN EN ISO 1183-1 (64 0111) Plasty – Metody stanovení hustoty nelehčených plastů – Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda

EN ISO 2507-1zavedena v ČSN EN ISO 2507-1 (64 6467) Trubky a tvarovky z termoplastů – Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) – Část 1: Obecná zkušební metoda

EN ISO 3126zavedena v ČSN EN ISO 3126 (64 6406) Plastové potrubní systémy – Plastové součásti – Stanovení rozměrů

EN ISO 3127zavedena v ČSN EN ISO 3127 (64 6472) Trubky z termoplastů – Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům metodou po obvodu

EN ISO 3451-1zavedena v ČSN EN ISO 3451-1 (64 0219) Plasty – Stanovení popela – Část 1: Všeobecné metody

EN ISO 6259-1 zavedena v ČSN EN ISO 6259-1 (64 3117) Trubky z termoplastů – Stanovení tahových vlastností – Část 1: Obecná zkušební metoda

EN ISO 9852 zavedena v ČSN EN ISO 9852 (64 6475) Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) – Stanovení odolnosti proti dichlormethanu při stanovené teplotě (DCMT) – Zkušební metoda

EN ISO 9967 zavedena v ČSN EN ISO 9967 (64 3103) Trubky z plastů – Stanovení krípového poměru

EN ISO 9969 zavedena v ČSN EN ISO 9969 (64 3102) Trubky z termoplastů – Stanovení kruhové tuhosti

EN ISO 11173 zavedena v ČSN EN ISO 11173 (64 6452) Trubky z termoplastů – Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům – Stupňovitá metoda

EN ISO 11357-6 zavedena v ČSN EN ISO 11357-6 (64 0748) Plasty – Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) – Část 6: Stanovení oxidačně-indukčního času (izotermický OIT) a oxidačně-indukční teploty (dynamická OIT)

EN ISO 13229 zavedena v ČSN EN ISO 13229 (64 3125) Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové použití – Trubky a tvarovky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) – Stanovení viskozitního čísla a K-hodnoty

EN ISO 13254 zavedena v ČSN EN ISO 13254 (64 6454) Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace – Zkouška vodotěsnosti

EN ISO 13257:2017 zavedena v ČSN EN ISO 13257:2015 (64 6457) Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace – Stanovení odolnosti proti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)

EN ISO 13260 zavedena v ČSN EN ISO 13260 (64 6431) Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Stanovení odolnosti vůči kombinovanému působení teplotních cyklů a vnějšího zatížení

EN ISO 13262 zavedena v ČSN EN ISO 13262 (64 3179) Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi – Termoplastové šroubovitě tvarované trubky se strukturovanou stěnou – Stanovení pevnosti v tahu švu

EN ISO 13263 zavedena v ČSN EN ISO 13263 (64 6463) Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi – Tvarovky z termoplastů – Stanovení rázové houževnatosti

EN ISO 13264 zavedena v ČSN EN ISO 13264 (64 6464) Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi – Tvarovky z termoplastů – Stanovení mechanické pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek

EN ISO 13967 zavedena v ČSN EN ISO 13967 (64 3221) Tvarovky z termoplastů – Stanovení kruhové tuhosti

EN ISO 13968 zavedena v ČSN EN ISO 13968 (64 3132) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy – Trubky z termoplastů – Stanovení kruhové pružnosti

ISO 6259-2 zavedena v ČSN ISO 6259-2 (64 3117) Trubky z termoplastů – Stanovení tahových vlastností – Část 2: Trubky z PVC-U, PVC-C a PVC-HI

ISO 12091 nezavedena

ISO 13259 zavedena v ČSN EN ISO 13259 (64 6459) Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi – Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem

ISO 18373-1 zavedena v ČSN ISO 18373-1 (64 6462) Trubky z neměkčeného PVC – Diferenciální snímací kalo-
rimetrie (DSC) – Část 1: Měření teploty zpracování

Souvisící ČSN

ČSN P CEN/TS 14541 (64 6443) Trubky a tvarovky z plastů – Charakteristiky pro použití jiného než původního PVC-U, PP a PE materiálu

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO 2507-2 (64 6467) Trubky a tvarovky z termoplastů – Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) – Část 2: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z PVC-U nebo PVC-C a PVC-HI trubky

ČSN EN ISO 2505 (64 3116) Trubky z termoplastů – Stanovení podélného smrštění – Metoda zkoušení a parametry

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k evropské příloze doplněna národní poznámka.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje výběr metod pro rázovou odolnost a kruhovou pružnost.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a. s., Zlín, IČO 47910381, Ing. Marie Kohlová

Technická normalizační komise: TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Marie Chalupová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 13476-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Duben 2018

ICS 23.040.01; 93.030                                                                               Nahrazuje EN 13476-3:2007+A1:2009

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) –
Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage
and sewerage – Structured-wall piping systems of unplasticized
poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) –
Part 3: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled external surface and the system, Type B

Systèmes de canalisations en plastique
pourles branchements et les collecteurs d
assainissement sans pression enterrés –
Systèmes de canalisations
à parois structurées
en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) –
Partie 3: Spécifications pour les tubes et raccords avec une surface interne lisse et une surface externe profilée et le système, de Type B

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen – Rohrleitungssysteme mit profilierter Wandung
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) –
Teil 3: Anforderungen an Rohre und Formstücke
mit glatter Innenund profilierter Au
ßenfläche
und an das Rohrleitungssystem, Typ B

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-02-08.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 13476-3:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva. 9

Úvod. 11

1......... Předmět normy. 12

2......... Citované dokumenty. 12

3......... Termíny, definice, značky a zkratky. 15

3.1...... Definice. 15

3.2...... Značky. 15

3.3...... Zkratky. 15

4......... Materiál 16

4.1...... Obecně. 16

4.2...... Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) 16

4.2.1... Obecně. 16

4.2.2... Materiálové charakteristiky trubek a tvarovek. 16

4.2.3... Použití jiných než čistých původních materiálů. 17

4.3...... Polypropylen (PP) 17

4.3.1... Obecně. 17

4.3.2... Charakteristiky složení směsi trubek a tvarovek. 17

4.3.3... Klasifikace podle indexu toku taveniny. 18

4.3.4... Použití jiných než čistých původních materiálů. 18

4.4...... Polyethylen (PE) 18

4.4.1... Obecně. 18

4.4.2... Charakteristiky složení směsi trubek a vstřikovaných tvarovek. 18

4.4.3... Charakteristiky složení směsi pro tvarovky vyrobené rotačním odléváním (dále odlévaných tvarovek) 19

4.4.4... Použití jiných než čistých původních materiálů. 19

4.4.5... Způsoby zajištění těsnicích kroužků. 19

4.5...... Těsnicí kroužky. 19

4.6...... Polyfúzně svařované nebo svařované spoje. 19

4.7...... Lepidla pro PVC-U.. 19

5......... Označení konstrukce stěny a typické příklady spojování materiálů. 20

5.1...... Konstrukce stěny označená jako typ B.. 20

5.1.1... Žebrované a vlnité (korugované) konstrukce. 20

5.1.2... Typické metody spojování pro trubky se strukturovanou stěnou, typ B.. 21

5.2...... Značení a konstrukce spojů. 21

6......... Vzhled a barva. 21

7......... Geometrické vlastnosti 21

7.1...... Obecně. 21

7.2...... ozměry. 22

7.2.1... Označování 22

7.2.2... Délky trubek. 22

7.2.3... Průměry trubek typu B a hladkých konců trubek nebo tvarovek. 22

7.2.4... Průměry a rozměry spojů hrdel a hladkých konců. 24

7.2.5... Tloušťky stěn. 25

Strana

7.3...... Typy tvarovek. 27

7.4...... Konstrukční délky tvarovek. 27

8......... Fyzikální vlastnosti 27

8.1...... Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) 27

8.1.1... Fyzikální vlastnosti trubek z PVC-U.. 27

8.1.2... Fyzikální vlastnosti tvarovek z PVC-U.. 28

8.2...... Polypropylen (PP) 28

8.2.1... Fyzikální vlastnosti trubek z PP.. 28

8.2.2... Fyzikální vlastnosti PP tvarovek. 29

8.3...... Polyethylen (PE) 29

8.3.1... Fyzikální vlastnosti trubek Z PE.. 29

8.3.2... Fyzikální vlastnosti tvarovek z PE.. 29

9......... Mechanické vlastnosti 30

9.1...... Mechanické vlastnosti trubek. 30

9.1.1... Obecné požadavky. 30

9.1.2... Kruhová pružnost 31

9.1.3... Pevnost v tahu švu. 31

9.2...... Mechanické vlastnosti tvarovek. 32

10....... Požadavky na provedení 33

11....... Značení 34

11.1.... Obecně. 34

11.2.... Minimální požadované značení 34

11.2.1 Trubky. 34

11.2.2 Tvarovky. 35

11.3.... Doplňkové značení 35

Příloha A (normativní) Složení směsi PVC-U materiálu. 36

Příloha B (normativní) Využití jiných než čistých původních PVC-U materiálů. 37

B.1..... Vlastní znovu zpracovaný a recyklovaný materiál z trubek a tvarovek. 37

B.2..... Externí znovu zpracovaný a recyklovaný materiál s dohodnutou specifikací 37

B.2.1.. Materiál z PVC-U trubek a tvarovek. 37

B.2.2.. Materiál z jiných PVC-U výrobků, než jsou trubky a tvarovky. 37

Příloha C (normativní) Složení směsi PP materiálu. 38

Příloha D (normativní) Využití jiných než čistých původních PP materiálů. 39

D.1..... Vlastní znovu zpracovaný a recyklovaný materiál z trubek a tvarovek. 39

D.2..... Externí znovu zpracovaný a recyklovaný materiál s dohodnutou specifikací 39

D.2.1.. Materiál z PP trubek a tvarovek. 39

D.2.2.. Materiál z jiných PP výrobků než jsou trubky a tvarovky. 39

Příloha E (normativní) Složení směsi PE materiálu. 40

Příloha F (normativní) Využití jiných než čistých původních PE materiálů. 41

F.1...... Vlastní znovu zpracovaný materiál z trubek a tvarovek. 41

F.2...... Externí znovu zpracovaný a recyklovaný materiál s dohodnutou specifikací 41

F.2.1... Materiál z PE trubek a vstřikovaných tvarovek. 41

Strana

F.2.2... Materiál z jiných PE výrobků než jsou trubky a vstřikované tvarovky. 41

F.3...... Externí znovu zpracovaný a recyklovaný PE materiál z odlévaných tvarovek a jiných součástí 41

Příloha G (normativní) Rázová odolnost při 23 °C.. 43

Příloha H (normativní) Rázová odolnost při –10 °C.. 44

Příloha I (normativní) Kruhová pružnost při 20% deformaci průřezu. 45

Příloha (informativní) Přehled možností použití znovu zpracovaných a recyklovaných materiálů. 46

Příloha K (normativní) Rázová zkouška pro velké průměry trubek se strukturovanou stěnou. 47

K.1..... Princip. 47

K.2..... Zařízení 47

K.3..... Zkušební vzorky. 48

K.3.1.. Příprava. 48

K.3.2.. Počet zkušebních těles. 48

K.4..... Kondicionování 48

K.5..... Postup. 48

K.6..... Výsledek zkoušky. 49

Bibliografie. 50

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13476-3:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 155 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2018NP1).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13476-3:2007+A1:2009.

Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou:

a)   vypuštěno doporučení na pozměňovací návrh 1 v předmluvě;

b)   v předmětu normy vypuštěna poznámka 2;

c)   aktualizace citovaných dokumentů v kapitole 2, tabulka 2, 3, 4, 8, 9, 14, 16 a 17 a I.1;

d)   změněn název „materiál“ na „složení směsi“ (v celém dokumentu);

e)   přidán odkaz na PVC-U lepidla (4.7);

f)    upřesněny požadavky na „těsnicí kroužky“ (4.5);

g)   rozšířen rozsah jmenovitých rozměrů (7.2.3.1, tabulka 5);

h)   změněny sekvence textu: tloušťka stěny hrdel (7.2.5.3.3.)

i)    přidána alternativní zkušební metoda pro DCM zkoušku v tabulce 8;

j)    přidána poznámka pod čarou d v tabulce 9;

k)   přidána krátká hrdla (7.2.4, 11.2.1, 11.2.2);

l)    přidána rázová odolnost při 0 °C pro trubky s velkým průměrem (tabulka 14);

m)  přepracovány přílohy A, B, D, E, F, J;

n)   změněno dim,min na dim,max v tabulce G.1;

o)   přidány požadavky na rázovou zkoušku pro trubky s velkým průměrem (příloha K);

p)   odstraněno používání recyklovaného materiálu bez dohodnuté specifikace (přílohy B, D, E, F a J);

q)   aktualizace podle nové CEN šablony (celý dokument).

Tato norma je částí systémové normy pro plastové potrubní systémy z jednotlivých materiálů a pro specifické použití. Těchto norem je celá řada.

Systémové normy byly zpracovány na základě výsledků prací provedených v ISO/TC 138 Trubky, tvarovky a ventily z plastů pro dopravu kapalin, která je technickou komisí Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).

Podporou systémových norem jsou jednotlivé zkušební normy, na něž jsou v systémových normách uvedeny odkazy.

Systémové normy jsou v souladu se obecnými normami na funkční požadavky a doporučené postupy pro instalaci.

EN 13476 se společným názvem Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) sestává z těchto samostatných částí:

    Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky pro zkoušení;

    Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A;

    Část 3: Specifikace pro trubky, tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B (tato norma);

    Část 4: Návod pro posuzování shody (CEN/TS);

Národní normy na trubky a tvarovky určené pro rozvod povrchové vody se nepovažují za konfliktní s touto normou a mohou tedy platit současně.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto technickou specifikaci povinny oznámit národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Turecka a Spojeného království.

Úvod

Tato norma uvádí volitelný výběr metod pro rázovou odolnost (viz příloha G, příloha H a příloha K) a kruhovou pružnost (viz příloha I).

Jednotlivé země si pak mohou vybrat mezi těmito možnostmi podle jejich národních příloh.

1 Předmět normy

Tato část EN 13476, spolu s EN 13476-1, specifikuje požadavky a metody zkoušení pro trubky, tvarovky a systém pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě se strukturovanou stěnou uložené v zemi z neměkčeného poly-
vinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE).

Tato část se používá pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem označené jako typ B.

Tato norma specifikuje zkušební metody, zkušební parametry a požadavky.

Tato část se používá pro:

a)   trubky a tvarovky se strukturovanou stěnou uložené v zemi mimo budovu; tyto výrobky se označují „U“;

b)   trubky a tvarovky se strukturovanou stěnou, které jsou uložené v zemi jak mimo budovu (kód oblasti použití „U“) tak uvnitř budovy (kód oblasti použití „D“), tyto výrobky se označují „UD“.

Tato část se používá pro trubky se strukturovanou stěnou a tvarovky s integrálním hrdlem nebo bez integrálního hrdla, jak se spoji s elastomerním těsnicím kroužkem, tak se svařovanými a polyfúzně svařovanými spoji.

Tato část uvádí rozsah rozměrových řad trubek a tvarovek, materiálové vlastnosti, konstrukce trubek, třídy tuhosti, kódy oblasti použití, třídy tolerancí a poskytuje doporučení týkající se barev.

POZNÁMKA Odběratel nebo zadavatel je odpovědný za vhodný výběr podle uvedených hledisek, při zvážení svých konkrétních požadavků a příslušných národních předpisů, instalačních postupů nebo kódů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Na základě rozhodnutí technického výboru CEN/BT č. C206/2018 byl termín pro zrušení změněn na duben 2021.