ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.20                                                                                                                                   Leden 2019

Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) – Stanovení krípových vlastností na zkušebních tělesech ve tvaru prstence za mokra nebo za sucha

ČSN
ISO 10468

64 3146

 

Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes – Determination of the ring creep properties under wet or dry conditions

Tubes en plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) – Détermination de la rigidité annulaire spécifique à long terme en fluage en conditions mouillées et calcul du facteur de fluage mouillé

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 10468:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 10468:2018. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 10468+Amd. 1 (64 3146) z května 2014.

Anotace obsahu

Tento dokument specifikuje metody pro stanovení krípových vlastností pro sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP). Vlastnosti zahrnují krípový faktor a dlouhodobou specifickou krípovou tuhost. Zkoušení se provádí za mokra (celkové ponoření ve vodě) nebo za sucha.

Zkoušení za sucha se typicky používá pro hodnocení a kontrolu konzistence surovin. Zkoušení krípu za mokra je typické pro stanovení dlouhodobých krípových vlastností při simulovaných podmínkách použití.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3126 zavedena v ČSN EN ISO 3126 (64 6406) Plastové potrubní systémy – Plastové součásti – Stanovení rozměrů

ISO 7685 zavedena v ČSN ISO 7685 (64 6473) Plastové potrubní systémy – Sklem vyztužené trubky z termoplastů (GRP) – Stanovení počáteční kruhové pevnosti

ISO 10928 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Marie Chalupová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.