ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.20                                                                                                                                   Leden 2019

Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) – Stanovení dlouhodobé limitní ohybové deformace a limitní relativní kruhové deformace za vlhka

ČSN
ISO 10471

64 3171

 

Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes – Determination of the long-term ultimate bending strain
and the long-term ultimate relative ring deflection under wet conditions

Tubes en plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) – Détermination de l’effort à la flexion ultime à long terme et réflexion annulaire relative ultime à long terme dans des conditions mouillées

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 10471:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 10471:2018. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 10471+Amd. 1 (64 3171) ze září 2012.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje metodu pro stanovení dlouhodobé limitní poměrné ohybové deformace extrapolací a výpočet relativní dlouhodobé limitní kruhové deformace trubek z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) za vlhka.

Uvádí se dvě metody zatěžování, jedna používá zatěžování pomocí desek, druhá pomocí profilů.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3126 zavedena v ČSN EN ISO 3126 (64 6406) Plastové potrubní systémy – Plastové součásti – Stanovení rozměrů

ISO 7685 zavedena v ČSN ISO 7685 (64 6473) Plastové potrubní systémy – Sklem vyztužené trubky z termoplastů (GRP) – Stanovení počáteční kruhové pevnosti

ISO 10928 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Marie Chalupová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.