ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.200.20                                                                                                                              Prosinec 2006

Potraviny -
Stanovení příměsí a nečistot v olejnatých
semenech určených pro přímou spotřebu


ČSN 58 8719

Platí od 2007-03-01

Foodstuffs - Determination of content of admixtures and impurities in oilseeds for direct consumption

Nahrazení předchozích norem

Po nabytí platnosti této normy se ruší ČSN 46 1011-25 z 1988-04-11.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2006
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77402


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Do této normy byla převedena metoda stanovení příměsí a nečistot pro jednotlivé druhy olejnatých semen z revidovaných norem ČSN 46 1011-24 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení olejnin. Stanovení příměsí, nečistot a škodlivých nečistot a ČSN 46 1011-25 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení olejnin. Stanovení olejnaté příměsi a nečistot u semen slunečnice a tykvových jader. Byla převzata ta ustanovení, která mají přímý vztah k olejnatým semenům určeným pro přímou spotřebu konečným spotřebitelem. Ustanovení revidovaných norem byla dále upravena s přihlédnutím k platným právním předpisům.

Souvisící ČSN

ČSN 46 1011-2 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Smyslové zkoušky

ČSN 46 1011-3 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Stanovení napadení skladištními škůdci

Souvisící předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: AGROFERT HOLDING, a.s., IČ 26185610, Zemědělské středisko technické normalizace, Ing. Miloslav Mezuliáník, Ph.D.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma určuje metodu pro stanovení množství příměsí a nečistot v olejnatých semenech zbavených semenných obalů, která jsou určena pro přímou spotřebu konečným spotřebitelem.-- Vynechaný text --