ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.100.30                                                                                                                                     Únor 2005

Sýry a tavené sýrové výrobky - Stanovení obsahu
tuku - Gravimetrická metoda (Referenční metoda)

ČSN
EN ISO 1735

57 1007

                                                                                                     idt ISO 1735:2004

Cheese and processed cheese products - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method)

Fromage et fromage fondu - Détermination de la teneur en matière grasse - Méthode gravimétrique (Méthode de
référence)

Käse und Schmelzkäseprodukten - Bestimmung des Fettgehaltes - Gravimetrisches Verfahren (Referenzverfahren)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 1735:2004. Evropská norma EN ISO 1735:2004 má status
české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 1735:2004. The European Standard
EN ISO 1735:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 1735 (57 1007) z května 1997.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72279
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

EN ISO 1735:2004 je technickou revizí normy ISO 1735:1987.

Vedle referenčního postupu norma obsahuje tři přílohy, z nichž Příloha A je normativní a obsahuje doplňující postupy pro kontrolu chemikálií. V Příloze B je uváděn alternativní postup, používající zkumavky pro extrakci tuku se sifonovými a promývacími nástavci spolu s postupy, které se užívají při převádění zkušebního dílu zkušebního vzorku do extrakčních baněk, byla-li digesce prováděna v kádince nebo nádobce jiné než přímo v aparatuře specifikované pro extrakci tuku. V Příloze C jsou uvedeny získané výsledky shodnosti referenční metody z mezilaboratorních zkoušek.

Citované normy

ISO 3889:1977 dosud nezavedena

Souvisící právní a jiné předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ISO 707 zavedena v ČSN EN ISO 707(57 0003) Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro odběr vzorků

ISO 5725-1 zavedena v ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice

ISO 5725-2 zavedena v ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

Vypracování normy

Zpracovatel: Milcom servis a.s., IČ 18628826, Ing. Hana Vachoušková

Technická normalizační komise: TNK 116 Potraviny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 1735
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 67.100.30

Sýry a tavené sýrové výrobky - Stanovení obsahu tuku - Gravimetrická
metoda (Referenční metoda)
(ISO 1735:2004)

Cheese and processed cheese products - Determination of fat content -
Gravimetric method (Reference method)
(ISO 1735:2004)

 

Fromages et fromages fondus - Détermination
de la teneur en matière grasse - Méthode
gravimetrique (Méthode de référence)
(ISO 1735:2004)

Käse und Schmelzkäseprodukten - Bestimmung
des Fettgehaltes - Gravimetrisches Verfahren
(Referenzvervahren)
(ISO 1735:2004)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-06-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN ISO 1735:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 1735:2004) byl připraven technickou komisí ISO/TC 34 „Zemědělské potravinářské výrobky“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 302 „Mléko a mléčné výrobky - Odběr vzorků a metody zkoušení“, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2005.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 1735:2004 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 6

5          Chemikálie........................................................................................................................................................................... 6

6          Přístroje................................................................................................................................................................................. 7

7          Odběr vzorků........................................................................................................................................................................ 8

8          Příprava zkušebních vzorků............................................................................................................................................... 8

9          Pracovní postup................................................................................................................................................................... 8

9.1       Zkušební díl zkušebního vzorku....................................................................................................................................... 8

9.2       Slepý pokus.......................................................................................................................................................................... 9

9.3       Příprava nádobky pro jímání tukové fáze........................................................................................................................ 9

9.4       Stanovení.............................................................................................................................................................................. 9

10        Výpočet a vyjádření výsledků........................................................................................................................................... 12

10.1     Výpočet................................................................................................................................................................................ 12

10.2     Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................. 12

11        Shodnost............................................................................................................................................................................. 12

11.1     Mezilaboratorní zkouška................................................................................................................................................... 12

11.2     Opakovatelnost.................................................................................................................................................................. 12

11.3     Reprodukovatelnost.......................................................................................................................................................... 12

12        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 12

Příloha A (normativní) Doplňující postupy................................................................................................................................. 13

Příloha B (informativní) Alternativní postup s použitím extrakčních zkumavek se sifonovými nebo promývacími
nástavci............................................................................................................................................................................... 15

Příloha C (informativní) Mezilaboratorní zkouška..................................................................................................................... 18

Literatura.......................................................................................................................................................................................... 19


Strana 6

UPOZORNĚNÍ - Používání normy ISO 1735/IDF 5 může zahrnovat nebezpečné postupy a práci s nebezpečnými materiály a zařízením. Záměrem této normy není zabývat se veškerými bezpečnostními problémy spojenými s jejím použitím. Odpovědností každého uživatele této normy je stanovit vhodné bezpečnostní a zdravotní opatření a určit aplikovatelnost omezujících předpisů před použitím.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje referenční metodu pro stanovení obsahu tuku ve všech typech sýrů a tavených sýrových výrobcích, u nichž obsah laktózy odpovídá hmotnostnímu podílu nižšímu než 5 % tukuprosté sušiny.-- Vynechaný text --