ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.040                                                                                                                                  Červenec 2005

Vlhkost vzorku řeziva -
Část 3: Odhad kapacitní metodou

ČSN
EN 13183-3

49 1016

 

Moisture content of a piece of sawn timber - Part 3: Estimation by capacitance method

Teneur en humidité ďune pièce de bois scié - Partie 3: Estimation par méthode capacitive

Feuchtegehalt eines Stückes Schnittholz - Teil 3: Schätzung durch kapazitives Messverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13183-3:2005. Evropská norma EN 13183-3:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13183-3:2005. The European Standard EN 13183-3:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73632
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 844-1 zavedena v ČSN EN 844-1 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 1: Obecné termíny společné pro kulatinu a řezivo

EN 844-3 zavedena v ČSN EN 844-3 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 3: Obecné termíny vztahující se k řezivu

EN 844-4 zavedena v ČSN EN 844-4 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 4: Termíny pro vlhkost

EN 844-6 zavedena v ČSN EN 844-6 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 6: Termíny pro rozměry řeziva

EN 844-7 zavedena v ČSN EN 844-7 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 7: Termíny pro anatomickou stavbu dřeva

EN 844-9 zavedena v ČSN EN 844-9 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 9: Termíny pro znaky řeziva

EN 844-12 zavedena v ČSN EN 844-12 (49 0016) Kulatina a řezivo -  Terminologie - Část 12: Dodatečné termíny a rejstřík

EN 13183-1 zavedena v ČSN EN 13183-1 (49 1016) Vlhkost vzorku řeziva - Část 1: Stanovení váhovou metodou

EN ISO/IEC 17025 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Josef Mikšátko, CSc., IČ 13158589

Technická normalizační komise: TNK 135 Dřevo a výrobky na bázi dřeva

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dvořák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13183-3
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Březen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 79.040

Vlhkost vzorku řeziva -
Část 3: Odhad kapacitní metodou

Moisture content of a piece of sawn timber -
Part 3: Estimation by capacitance method

 

Teneur en humidité ďune pièce de bois scié -
Partie 3: Estimation par méthode capacitive

Feuchtegehalt eines Stückes Schnittholz -
Teil 3: Schätzung durch kapazitives Messverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-02-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky           Ref. č. EN 13183-3:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tento dokument (EN 13183-3:2005) vypracovala technická komise CEN/TC 175 „Kulatina a řezivo“, jejíž sekretariát řídí AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2005 .

Tento dokument je jednou z řady norem specifikujících metody měření kulatiny a řeziva.

Ostatní normy této řady jsou:

EN 13183-1 Vlhkost vzorku řeziva - Část 1: Stanovení váhovou metodou

EN 13183-2 Vlhkost vzorku řeziva - Část 2: Odhad elektrickou odporovou metodou

EN 1309-1 Kulatina a řezivo - Metoda měření rozměrů - Část 1: Řezivo

EN 1310 Kulatina a řezivo - Metody měření vad

EN 1311 Kulatina a řezivo - Metody měření biologického poškození

Tento dokument obsahuje bibliografii.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto normu povinny zveřejnit národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 5

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

1          edmět................................................................................................................................................................................ 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Odhad vlhkosti ručním kapacitním vlhkoměrem na dřevo.......................................................................................... 6

4.1       Hranice použitelnosti.......................................................................................................................................................... 6

4.2       Přístroj................................................................................................................................................................................... 6

4.3       Počáteční zkouška typu...................................................................................................................................................... 7

4.4       Postup................................................................................................................................................................................... 7

4.5       Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................... 7

5          Odhad vlhkosti pomocí kapacitního kontinuálního vlhkoměru................................................................................... 7

5.1       Hranice použitelnosti.......................................................................................................................................................... 7

5.2       Přístroj a uspořádání měření............................................................................................................................................ 7

5.3       Počáteční zkouška typu...................................................................................................................................................... 7

5.4       Kalibrace............................................................................................................................................................................... 8

5.5       Postup................................................................................................................................................................................... 8

5.6       Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................... 8

Příloha A (normativní) Postup stanovení přesnosti kapacitního vlhkoměru na dřevo....................................................... 9

Příloha B (informativní) Vlhkost dávky řeziva............................................................................................................................. 10

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 11


Strana 6

1 Předmět

Tento dokument určuje nedestruktivní metodu pro odhad vlhkosti vzorku řeziva. Popisuje podmínky, kterým musí kapacitní měřicí systém vyhovovat, aby bylo možno odhadnout vlhkost jednotlivého kusu řeziva.

Tato norma platí pro řezivo a dřevo, které bude frézováno nebo jinak povrchově opracováno.

2 Normativní odkazy

Pro používání tohoto dokumentu jsou nezbytné dále uvedené referenční dokumenty. U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu (včetně změn).

EN 844-1:1995 Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 1: Obecné termíny společné pro kulatinu a řezivo
(Round and sawn timber - Terminology - Part 1: General terms common to round timber and sawn timber)

EN 844-3:1995 Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 3: Obecné termíny vztahující se k řezivu
(Round and sawn timber - Terminology - Part 3: General terms relating to sawn timber)

EN 844-4:1997 Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 4: Termíny pro vlhkost
(Round and sawn timber - Terminology - Part 4: Terms relating to moisture content)

EN 844-6:1997 Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 6: Termíny pro rozměry řeziva
(Round and sawn timber - Terminology - Part 6: Terms relating to dimensions of sawn timber)

EN 844-7:1997 Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 7: Termíny pro anatomickou stavbu dřeva
(Round and sawn timber - Terminology - Part 7: Terms relating to anatomical structure of timber)

EN 844-9:1997 Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 9: Termíny pro znaky řeziva
(Round and sawn timber - Terminology - Part 9: Terms relating to features of sawn timber)

EN 844-12:2000 Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 12: Dodatečné termíny a rejstřík
(Round and sawn timber - Terminology - Part 12: Additional terms and general index)

EN 13183-1 Vlhkost vzorku řeziva - Část 1: Stanovení váhovou metodou
(Moisture content of a piece of sawn timber - Part 1: Determination by oven dry method)

EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)-- Vynechaný text --