ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.060.10                                                                                                                                  Březen 1998

Překližované desky - Požadavky - Část 2: Požadavky na překližované desky pro použití ve vlhkém prostředí

ČSN
EN 636-2

49 2419

 

Plywood - Specifications - Part 2: Requirements for plywood for use in humid conditions

Contreplaqué - Exigences - Partie 2: Exigences pour contreplaqué utilisé en milieu humide

Sperrholz - Anforderungen - Teil 2: Anforderungen an Sperrholz zur Verwendung im Feuchtbereich

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 636-2: 1996. Evropská norma EN 636-2: 1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 636-2: 1996. The European Standard EN 636-2: 1996 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma spolu s ČSN EN 636-3: 1998 nahrazuje ČSN 49 2420 ze srpna 1993 a ČSN 49 2421 z června 1993.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1998                                                                                                     51899


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V textu jsou zapracovány změny lepicích tříd podle příslušných norem, rozlišeny požadavky na desky pro nosné a nenosné účely a specifikováno ověřování shody.

Citované normy

EN 310           zavedena v ČSN EN 310 Desky ze dřeva - Stanovení modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu (49 0147)

EN 314-1        zavedena v ČSN EN 314-1 Překližované desky - Kvalita lepení - Část 1: Zkušební metody (49 0173)

EN 314-2        zavedena v ČSN EN 314-2 Překližované desky - Kvalita lepení - Část 1: Požadavky (49 0173)

EN 315           zavedena v ČSN EN 315 Překližované desky - Rozměrové tolerance (49 2404)

EN 323           zavedena v ČSN EN 323 Desky ze dřeva - Stanovení hustoty (49 0142)

EN 324-1        zavedena v ČSN EN 324-1 Desky ze dřeva - Stanovení rozměrů desek - Část 1: Stanovení tloušťky, šířky a délky (49 0182)

EN 324-2        zavedena v ČSN EN 324-2 Desky ze dřeva - Stanovení rozměrů desek - Část 2: Stanovení pravoúhlosti a přímosti boků (49 0182)

EN 335-3        dosud nezavedena

EN 717-2        zavedena v ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy (49 0163)

EN 1058         zavedena v ČSN EN 1058 Desky ze dřeva - Určování charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty (73 1715)

EN 1072         zavedena v ČSN EN 1072 Překližované desky - Označování ohybových vlastností stavebních překližovaných desek (49 2406)

EN 1084         zavedena v ČSN EN 1084 Překližované desky - Třídy úniku formaldehydu podle metody plynové analýzy (49 2407)

prEN 12369    dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, Ing. Pavel Neuman

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Štejfová


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 636-2

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Prosinec 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 79.060.10

Deskriptory: wooden board, plywood, exterior, specifications, characteristics, quality control, marking

 

Překližované desky - Požadavky - Část 2: Požadavky na překližované desky pro použití ve vlhkém prostředí

 

 

Plywood - Specifications - Part 2: Requirements for plywood for use in humid conditions

 

Contreplaqué - Exigences - Partie 2: Exigences pour contreplaqué utilisé en milieu humide

Sperrholz - Anforderungen - Teil 2: Anforderungen an Sperrholz zur Verwendung im Feuchtbereich

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-07-04.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................... 5

1   Předmět normy....................................................................................................................................................................... 5

2   Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 5

3   Definice.................................................................................................................................................................................... 6

4   Požadavky................................................................................................................................................................................ 6

5   Další vlastnosti....................................................................................................................................................................... 6

6   Ověření shody......................................................................................................................................................................... 7

7   Značení, identifikace a dokumentace................................................................................................................................. 8

Příloha A (informativní)    Další vlastnosti.............................................................................................................................. 9

Příloha B (informativní)    Literatura...................................................................................................................................... 10


Strana 5

Předmluva

Tuto evropskou normu vypracovala pracovní skupina 2 „Překližované desky“ technické komise CEN/TC 112 „Desky ze dřeva”, jejíž sekretariát řídí DIN.

Této evropské normě se nejpozději do června 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do června 1997.

Tato norma je jednou z řady požadavkových norem pro překližované desky. Ostatní části této řady jsou uvedeny v příloze B.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

1   Předmět normy

Tato evropská norma určuje základní požadavky na překližované desky pro použití ve vlhkém prostředí.-- Vynechaný text --