ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.060.80 Srpen 2012

Zemědělské a lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů –
Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem

ČSN
EN ISO 11806-1

47 0620

idt ISO 11806  -1:2011

Agricultural and forestry machinery – Safety requirements and testing for portable, hand-held, powered brush-cutters
and grass-trimmers – Part 1: Machines fitted with an integral combustion engine

Matériel agricole et forestier – Exigences de sécurité et essais pour débroussailleuses et coupe-herbe portatifs à moteur – Partie 1: Machines équipées d’un moteur à combustion interne intégré

Land- und forstwirtschaftliche Maschinen – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung für tragbare handgehaltene motorbetriebene Freischneider und Grastrimmer – Teil 1: Maschinen mit Antrieb durch Verbrennungsmotor

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11806-1:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 11806-1:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11806 (47 0620) z května 2009.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti ČSN EN ISO 11806 z roku 2009 dochází k rozšíření normy a k jejímu rozdělení na dvě části. V normě byly provedeny též technické změny.

Předmluva ISO

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly uvedenými ve směrnici ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

ISO 11806-1 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 23 „Zemědělské a lesnické stroje a traktory“, subkomisí SC 17 „Ruční přenosné lesnické stroje“.

Toto první vydání ISO 11806-1 ruší a nahrazuje ISO 11806:1997, pro které je také technickou revizí.

ISO 11806 sestává z následujících částí pod obecným názvem Zemědělské a lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů:

Informace o citovaných dokumentech

ISO 683-9:1988nezavedena

ISO 7112nezavedena

ISO 7113:1999nezavedena

ISO 7918nezavedena

ISO 8380nezavedena

ISO 8893nezavedena

ISO/TR 11688-1zavedena v ČSN EN ISO 11688-1 (01 1682) Akustika – Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení se sníženým hlukem – Část 1: Plánování

ISO 12100:2010zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika1)

ISO 13857:2008zavedena v ČSN EN ISO 13857:2008 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami

ISO 14982:1998zavedena v ČSN EN ISO 14982:2000 (47 0196) Zemědělské a lesnické stroje – Elektromagnetická kompatibilita – Zkušební metody a přejímací kritéria2)

ISO 22867zavedena v ČSN EN ISO 22867 (01 1437) Lesnické stroje – Zkušební předpis pro vibrace přenosných ručních lesnických strojů se spalovacím motorem – Vibrace na rukojetích

ISO 22868zavedena v ČSN EN ISO 22868 (01 1654) Lesnické a zahradní stroje – Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních strojů se spalovacím motorem – Technická metoda (třída přesnosti 2)

IEC 60745-1:2006zavedena v ČSN EN 60745-1 ed. 2:2011 (36 1550) Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN č. reg. 2009/0043/RS, Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a. s., Praha 6 – Řepy, IČ 27146235, Ing. Vratislav Zykán

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ludmila Fuxová


EVROPSKÁ NORMA EN ISO 11806-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2011

ICS 65.060.80 Nahrazuje EN ISO 11806:2008

Zemědělské a lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů –
Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem
(ISO 11806-1:2011)

Agricultural and forestry machinery – Safety requirements and testing for portable, hand-held, powered brush-cutters and grass-trimmers –
Part 1: Machines fitted with an integral combustion engine
(ISO 11806-1:2011) 

Matériel agricole et forestier – Exigences de sécurité et essais pour débroussailleuses et coupe-herbe portatifs à moteur –
Partie 1: Machines équipées d’un moteur à combustion interne intégré
(ISO 11806-1:2011)

Land- und forstwirtschaftliche Maschinen – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung
für tragbare handgehaltene motorbetriebene Freischneider und Grastrimmer –
Teil 1: Maschinen mit Antrieb durch Verbrennungsmotor (ISO 11806-1:2011)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2011-11-30.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 11806-1:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 7

Úvod 8

1 Předmět normy 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 10

4 Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření 11

4.1 Obecně 11

4.2 Rukojeti 12

4.3 Bariéra a vzdálenost k řezacímu ústrojí u křovinořezů 12

4.4 Postroj 14

4.5 Rovnováha 14

4.6 Pevnost řezacího ústrojí 14

4.7 Upevnění řezacího ústrojí 15

4.8 Ochranné kryty řezacího ústrojí 15

4.9 Přepravní kryt 16

4.10 Délka ohebných žacích strun 16

4.11 Zařízení pro spouštění motoru 16

4.12 Zařízení pro zastavení motoru 16

4.13 Akcelerační páka 16

4.14 Spojka 18

4.15 Nádrže 18

4.16 Ochrana proti dotyku s částmi pod vysokým napětím 18

4.17 Ochrana proti dotyku s horkými částmi 18

4.18 Výfukové plyny 19

4.19 Vibrace 19

4.20 Hluk 20

4.21 Elektromagnetické odolnost 20

5 Informace pro používání 20

5.1 Návod k používání 20

5.2 Značení 22

5.3 Výstrahy 23

5.4 Zkouška štítků 23

Příloha A (normativní) Rázová zkouška řezacího ústrojí 25

Příloha B (normativní) Zkouška odhazování předmětů 27

Příloha C (informativní) Seznam významných nebezpečí 30

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/ES 31

Bibliografie 32

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 11806-1:2011) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 23 „Zemědělské a lesnické stroje a traktory“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 144 „Zemědělské a lesnické stroje a traktory“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 11806:2008.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (European Free Trade Association; EFTA) a podporuje základní požadavky směrnice EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 11806-1:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 11806  -1:2011 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Tento dokument je normou typu C, jak je uvedeno v ISO 12100.

Strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací nebo nebezpečných událostí jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

Pokud jsou požadavky normy typu C odlišné od požadavků, které jsou uvedeny v normách typu A nebo B, mají požadavky normy typu C pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle požadavků této normy typu C, přednost před požadavky jiných norem.

1 Předmět normy

Tato část ISO 11806 stanovuje bezpečnostní požadavky a opatření pro jejich ověřování pro návrh a konstrukci přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů (dále nazývaných stroje), které mají integrovaný spalovací motor jako svoji pohonnou jednotku a používají mechanický přenos výkonu mezi zdrojem energie a řezacím ústrojím. Stanovuje metody pro vyloučení nebo snížení nebezpečí vyplývajících z používání těchto strojů a druh informací pro bezpečnou pracovní praxi poskytnutých výrobcem.

Tato část ISO 11806 řeší všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a nebezpečné události příslušné pro tyto stroje, když jsou používány podle svého určení a za podmínek nesprávného použití, které je rozumně předvídatelné výrobcem.

Tato část ISO 11806 neplatí pro stroje vybavené kovovým řezacím ústrojím sestávajícím z více než jednoho kusu, např. otáčejícími se řetězy nebo cepovými noži.

POZNÁMKA Seznam významných nebezpečí viz příloha C.

Tato část ISO 11806 platí pro přenosné, ruční, motorové křovinořezy a vyžínače travních porostů vyrobené po datu vydání této normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.