ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.120 Září 2013

Krmiva – Pokyny pro přípravu vzorku

ČSN
EN ISO 6498

46 7004

idt ISO 6498:2012

Animal feeding stuffs – Guidelines for sample preparation

Aliments des animaux – Lignes directrices pour la préparation des échantillons

Futtermittel – Leitfaden für die Probenvorbereitung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6498:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 6498:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 6498 (46 7004) z listopadu 2012.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 6498:2012 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 6498 z listopadu 2012 převzala EN ISO 6498:2012 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 664 (46 1031) Olejnatá semena – Úprava laboratorního vzorku na analytický vzorek

ČSN EN ISO 6497 (46 7003) Krmiva – Odběr vzorků

Vypracování normy

Zpracovatel: Kateřina Šléglová, IČ 76130509

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kristýna Jursíková, Ph.D.

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 6498
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2012

ICS 65.120

Krmiva – Pokyny pro přípravu vzorku

Animal feeding stuffs – Guidelines for sample preparation
(ISO 6498:2012)

Aliments des animaux – Lignes directrices
pour la préparation des échantillons
(ISO 6498: 2012)

Futtermittel – Leitfaden für die Probenvorbereitung
(ISO 6498: 2012)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-05-31.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 6498:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 6498:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 327 Krmiva – Metody odběru vzorků a analýzy, jejíž sekretariát zajišťuje NEN, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 34 Zemědělské a potravinářské výrobky.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Termíny a definice 6

2.1 Definice týkající se „vzorku” 6

2.2 Definice týkající se „parametrů” 6

2.3 Příklady typických krmiv 7

2.4 Definice týkající se „postupu přípravy vzorku“ 10

3 Princip 11

4 Posouzení chyb při přípravě vzorku 12

4.1 Vytvoření dílčích vzorků a jiné chyby 12

4.2 Minimální množství 13

4.3 Chyby spojené s technikami dělení 13

5 Bezpečnostní opatření 15

6 Přístroje 15

7 Postup 16

7.1 Obecně 16

7.2 Kontrola vzorku 16

7.3 Redukce hmotnosti 18

7.4 Redukce velikosti částic 20

7.5 Částečné sušení 23

7.6 Hrubé mletí 25

7.7 Zvláštní postupy přípravy vzorku 25

7.8 Skladování 25

8 Zkoušky účinnosti (kontrola kvality) 25

8.1 Obecně 25

8.2 Zkouška účinnosti pro redukci hmotnosti (dělení) 26

8.3 Zkouška účinnosti pro redukci velikosti části (mletí) 27

8.4 Zkouška účinnosti pro mísení 27

9 Kategorie krmiv – Speciální poznámky a vývojové diagramy 28

9.1 Obecně 28

9.2 Zoby pro ptáky 29

9.3 Celá bavlníková semena 29

9.4 Minerální směs 31

9.5 Suchá krmiva 31

9.6 Pícniny zahrnující siláž, seno, senáž, TMR a vedlejší produkty 32

9.7 Olejnatá semena a krmiva s vysokým obsahem tuku 35

9.8 Krmiva ve velkých blocích nebo melasovaná krmiva v blocích 36

9.9 Tekutá krmiva 38

9.10 Krmiva pro domácí zvířata v plechovkách 39

9.11 Polovlhká krmiva pro domácí zvířata a žvýkačky pro psy 39

9.12 Premixy 40

9.13 Granulovaný pastevní porost a vojtěškové seno 41

9.14 Strukturovaná a lepkavá krmiva 42

9.15 Krmiva určená do vody 43

Příloha A (informativní) Výpočty, příklady a tabulky pro minimální hmotnost 44

Bibliografie 47

1Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje pokyny pro přípravu zkušebních vzorků z laboratorních vzorků krmiv, včetně krmiv pro domácí zvířata.

POZNÁMKA 1 Pokyny většinou pocházejí z těch, které vypracovala AAFCO (viz odkaz [7]).

Tyto pokyny se zamítají speciálními instrukcemi a směrnicemi pro přípravu vzorku vyžadovanými specifickými analytickými metodami.

POZNÁMKA 2 Tyto analytické metody jsou vyvinuty podle ISO a CEN.

POZNÁMKA 3 Tato mezinárodní norma nezahrnuje speciální postupy pro přípravu vzorku pro mikrobiální analýzu mikroorganismů, jako jsou kvasinky, bakterie a plísně. Nicméně některé důležité aspekty přípravy vzorku jsou určeny pro mikroorganismy, které se používají jako doplňkové látky (probiotika).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.