ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.060 Prosinec 2009

Luštěniny –
Část 4: Fazole jedlé

ČSN 46 1300-4

Platí od 2010-07-01

Pulses – Part 4: Beans edible

Nahrazení předchozích norem

Po nabytí platnosti této normy se ruší ČSN 46 1300-4 z května 1994.

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu posuzování jakosti luštěnin v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb., dle které došlo k podstatným úpravám používaných termínů a definic.

Struktura normy

ČSN 46 1300 se společným názvem Luštěniny se skládá ze samostatných částí:

Souvisící ČSN

ČSN ISO 3310-2:2006 (25 9611)Zkušební síta – Technické požadavky a zkoušení – Část 2: Zkušební síta z děrovaného plechu

ČSN ISO 6639-2:1998 (46 1081)Obiloviny a luštěniny – Zjišťování skrytého zamoření hmyzem – Část 2: Odběr vzorků

ČSN 46 1011-1Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Všeobecná ustanovení

ČSN 46 1011-3Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Stanovení napadení skladištními škůdci

Souvisící předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, v platném znění, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 356/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 178/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., IČ 60193697, Zemědělské středisko technické normalizace, Ing. Miloslav Mezuliáník, PhD.

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Linda Pleštilová

1 Předmět normy

Tato norma stanoví podmínky pro veškeré dodávky fazolí jedlých (Phaseolus L.). Neplatí pro fazole krmné a pro osivo.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.