ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.060                                                                                                                             Prosinec 2008

Luštěniny -
Část 3: Čočka jedlá

ČSN 46 1300-3

Platí od 2010-07-01

Pulses - Lentils edible

Nahrazení předchozích norem

Po nabytí platnosti této normy se ruší ČSN 46 1300-3 z května 1994.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

82355


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu posuzování jakosti luštěnin v souladu s vyhláškou č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb., dle které došlo k podstatným úpravám používaných termínů a definic.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 3310-2:2006 (25 9611) Zkušební síta - Technické požadavky a zkoušení - Část 2: Zkušební síta z děrovaného plechu

ČSN ISO 6639-2:1998 (46 1081) Obiloviny a luštěniny - Zjišťování skrytého zamoření hmyzem - Část 2: Odběr vzorků

ČSN 46 1011-1 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Všeobecná ustanovení

ČSN 46 1011-3 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Stanovení napadení skladištními škůdci

Souvisící právní předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, v platném znění, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 356/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech,
ve znění zákona č. 244/2000 Sb., v platném znění

Struktura normy

ČSN 46 1300 se společným názvem Luštěniny se skládá ze samostatných částí:

      Část 1: Společná ustanovení

      Část 2: Hrách jedlý

      Část 3: Čočka jedlá

      Část 4: Fazole jedlé

      Část 5: Luštěniny krmné

Vypracování normy

Zpracovatel: AGROFERT HOLDING, a.s., IČ 26185610, Zemědělské středisko technické normalizace, Ing. Miloslav Mezuliáník, Ph D.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma stanoví podmínky pro veškeré dodávky zrna čočky jedlé (Lens culinaris Med.). Neplatí pro čočku krmnou a pro osivo čočky.-- Vynechaný text --