ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.200.20                                                                                                                                  Leden 2007

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin -
Část 24: Zkoušení olejnin - Stanovení porostlých
a poškozených olejnatých semen

ČSN 46 1011-24

Platí od 2007-03-01

Testing of cereals, pulses and oilseeds - Part 24: Testing of oilseeds - Determination of sprouts and damaged oilseeds

Nahrazení předchozích norem

Po nabytí platnosti této normy se ruší ČSN 46 1011-24 z 1988-04-11.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77493


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Do této normy byla převzata metoda stanovení porostlých a poškozených olejnatých semen pro jednotlivé druhy olejnatých semen ze zrušené normy ČSN 46 1011-25:1994 „Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení olejnin. Stanovení olejnaté příměsi a nečistot u semen slunečnice a tykvových jader“. Z revidované ČSN 46 1011-24:1994 byla převzata ta ustanovení, která mají přímý vztah k olejnatým semenům určeným pro výrobu olejů. Byla vypuštěna všechna ustanovení týkající se stanovení nečistot, neboť tuto kategorii upravuje ČSN EN ISO 658 Olejnatá semena - Stanovení obsahu nečistot. Norma byla též upravena s přihlédnutím k platným právním předpisům.

Souvisící ČSN

ČSN 46 1011-3 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Stanovení napadení skladištními škůdci

Souvisící předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: AGROFERT HOLDING, a.s., IČ 26185610, Zemědělské středisko technické normalizace,
Ing. Miloslav Mezuliáník, Ph.D.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma určuje metodu stanovení obsahu porostlých olejnatých semen a poškozených olejnatých semen, zbavených semenných obalů, u těch druhů olejnatých semen, které jsou označeny jako zemědělské výrobky a jsou určeny pro výrobu olejů.-- Vynechaný text --