ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.200.20                                                                                                                                     Říjen 2006

Olejnatá semena -
Část 4: Semeno hořčice

ČSN 46 2300- 4

 

Oilseeds - Mustard seed

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 46 2300-4 z května 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76928
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Struktura normy

ČSN 46 2300 se společným názvem Olejnatá semena se skládá ze samostatných částí:

      Část 1: Společná ustanovení

      Část 2: Semeno řepky

      Část 3: Semeno máku

      Část 4: Semeno hořčice

      Část 5: Semeno lnu

      Část 6: Semeno slunečnice

      Část 7: Semeno sóji

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu posuzování jakosti olejnatých semen v souladu s ČSN EN ISO 658 Olejnatá semena - Stanovení obsahu nečistot, kterou se zcela mění termíny a definice a současně i způsob posuzování nečistot. Ručnímu třídění předchází prosev zkušebního vzorku příslušným sítem.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 8892:1998 (46 1037) Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení celkového zbytkového hexanu (idt ISO 8892:1987)

ČSN EN ISO 9289:1998 (46 1039) Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení volného zbytkového hexanu (idt ISO 9289:1991)

ČSN ISO 3310-2:1994 (25 9611) Zkušební síta. Technické požadavky a zkoušení - Část 2: Zkušební síta z děrovaného plechu

ČSN 46 1011-1:1988 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Všeobecná ustanovení

ČSN 46 1011-3:1988 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Stanovení napadení skladištními škůdci

Souvisící právní předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: AGROFERT HOLDING, a.s., IČ 26185610, Zemědělské středisko technické normalizace, Ing. Miloslav Mezuliáník, Ph.D.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma stanoví podmínky pro veškeré dodávky semene hořčice bílé (Sinapis alba L.), semene černohořčice seté [Brassica nigra (L.) Koch.] a semene brukve hořčičné [Brassica juncea (L.) Čeň.] určených pro výrobu olejů. Neplatí pro semeno hořčice určené pro přímou spotřebu.-- Vynechaný text --