ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.120; 01.040.65                                                                                                                                                     Prosinec 2005

Rybí moučka - Slovník

ČSN
EN ISO 7088

46 7001

                                                                                                     idt ISO 7088:1981

Fish-meal - Vocabulary

Farine de poisson - Vocabulaire

Fischmehl - Begriffe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7088:2005. Evropská norma EN ISO 7088:2005 má status
české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 7088:2005. This European Standard
EN ISO 7088:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         74584
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jaroslava Petrová, IČ 470 40572

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 7088
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Duben 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 65.120; 01.040.65

Rybí moučka - Slovník
(ISO 7088:1981)

Fish-meal - Vocabulary
(ISO 7088:1981)

 

Farine de poisson - Vocabulaire
(ISO 7088:1981)

Fischmehl - Begriffe
(ISO 7088:1981)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-03-15.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN ISO 7088:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text ISO 7088:1981 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 34 „Zemědělské a potravinářské výrobky“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 7088:2005 technickou komisí CEN/TC 327 „Krmiva - Metody odběru vzorků a analýzy“, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2005.

Podle vnitřních přepisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 7088:1981 byl schválen CEN jako EN ISO 7088:2005 bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma definuje termíny, které se vztahují k rybí moučce.-- Vynechaný text --